časopis Vodoprivreda

2004/1-2

Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine

Divac Dejan, Grujović Nenad, Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 7-20


Osnovne hidrografsko-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci

Prohaska Stevan S., Simić Zoran, Orlić Aleksandra, Ristić Vesna R.a | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 21-38


Postojeće stanje izgrađenosti na slivu Drine

Vučković Dejan, Melentijević Mirko, Milovanović Miodrag | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 39-49


Mogući budući razvoj na slivu reke Drine

Milovanović Miodrag, Melentijević Mirko, Milovanović Dragana, Vučković Dejan | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 51-62


Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine

Đorđević Branislav, Dašić Tina | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 63-76


Koncepcija simulacionog modela sliva Drine

Divac Dejan, Grujović Nenad | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 77-86


Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija

Prohaska Stevan, Bartoš-Divac Vladislava, Milivojević Nikola | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 105-111


Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT

Simić Zoran, Prohaska Stevan S., Milivojević Nikola, Orlić Aleksandra | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 113-122


Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine

Grujović Nenad, Divac Dejan | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 123-129


Relacioni modeli i sadržaj baze podataka hidro-informacionog sistema Drina, zasnovan na GIS tehnologiji

Grujović Nenad, Milivojević Nikola, Stojanović Boban, Arsić Miomir | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 147-157


Korisnički interfejs hidroinformacionog sistema zasnovan na GIS-u

Vučković Dejan, Arsić Miomir, Milivojević Nikola | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 159-166


Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine

Đorđević Branislav, Grujović Nenad, Divac Dejan | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 187-201


Komponente matematičkog modela – jednačine čvorova i veza

Arsić Miomir, Bartoš-Divac Vladislava, Simić Zoran | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 87-95


Popunjavanje i produžavanje vremenskih serija u sklopu simulacionog modela Drine

Bartoš-Divac Vladislava, Prohaska Stevan, Stojanović Boban | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 97-103


Osnovni principi merenja, akvizicije, prenosa i arhiviranja podataka u hidro-informacionom sistemu Drina sa posebnim osvrtom na merenje nivoa površinskih voda

Grujović Aleksandar, Grujović Nenad, Taranović Dragan, Kalinić Zoran S. | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 131-145


Softverska platforma hidro-informacionog sistema Drina

Grujović Nenad, Milivojević Nikola | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 167-174


Primeri korišćenja simulacionog modela Drina

Simić Zoran, Arsić Miomir, Orlić Aleksandra | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 175-186


Meteorološki prognostički modeli u hidro-informacionom sistemu Drine

Sparavalo Branko | Vodoprivreda 2004, vol. 36, br. 1-2, str. 203-210