Koncepcija simulacionog modela sliva Drine

Autor: Divac Dejan, Grujović Nenad

Sažetak

Simulacioni model je osnovni deo kompleksnog softvera i predstavlja jezgro distribuiranog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva reke Drine. Raspoloživi podaci o svim objektima i merenim veličinama nalaze se u bazi podataka. Prenos vode između pojedinih entiteta u simulacionom modelu se vrši saglasno pravilima ugrađenim u proračunske softverske module, a uslovljen je prirodnim zakonima i usvojenim pravilima prenosa prema definisanim zahtevima. Radi se o modeliranju formiranja proticaja od padavina uzimanjem u obzir uticaj snega, reljefa i zemljišta, modeliranju tečenja kroz prirodne vodotoke u skladu sa morfološkim performansama, modeliranju promena uslova tečenja u funkciji vremena, modeliranju složenih upravljačkih kriterijuma i dr.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.