časopis VODOPRIVREDA

broj 2017/2

ODRŽIVO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA I WATER FOOTPRINT KONCEPT: PRIMER PRIMENE U VOĆARSTVU

Ružica STRIČEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ, Mirjam VUJADINOVIĆ-MANDIĆ, Bojan SRĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 183-190


METODOLOGIJA POPRAVKE POKAZATELJA UČINKA RADA DRENAŽNIH SISTEMA

Autor: Mile BOŢIĆ    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 191-204


UTICAJ RAZLIČITOG NAČINA KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA NA INFILTRACIJU VODE U PESKOVITO-ILOVASTIM ZEMLJIŠTIMA

Autori: Boško GAJIĆ, Branka KRESOVIĆ, Ljubomir ŢIVOTIĆ, Sneţana DRAGOVIĆ, Ranko DRAGOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 205-211


PARAMETRI DIFUZNIH MODELA ZA NEKE VODOTOKE U BOSNI I HERCEGOVINI DIO II: TERENSKA ISTRAŢIVANJA NA RIJEKAMA U BiH I ODREĐIVANJE PARAMETARA DIFUZIONIH MODELA

Autor: Haša BAJRAKTAREVIĆ- DOBRAN     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 213-224


ПРОРАЧУН СЕИЗМИЧКИХ ХИДРОДИНАМИЧКИХ ОПТЕРЕЋЕЊА

Autori: Bojan MILOVANOVIĆ, Anna Ingaitsa MUGANDA, Vladan KUZMANOVIĆ, Ljubodrag SAVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 225-231


OCJENA SAMOPREČIŠĆAVAJUĆE SPOSOBNOSTI RIJEKE NERETVE PRIMJENOM MATEMATIČKOG MODELA KVALITETA VODE

Autori: Hata MILIŠIĆ, Emina HADŢIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 233-243


SRBIJA I BUJIČNE POPLAVE: TRI GODINE POSLE KATASTROFE U MAJU 2014. GODINE

Autori: Ratko RISTIĆ, Siniša POLOVINA, Ivan MALUŠEVIĆ, Vukašin MILĈANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 245-252


ASIMILACIJA RAČUNSKOG MODELA DUNAVA OD NOVOG SADA DO HE „ĐERDAP 1“ U PRIBLIŽNO REALNOM VREMENU – REZULTATI TESTIRANJA

Autori: Nikola ROSIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Boban STOJANOVIĆ, Dragana OBRADOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 253-261


ANALIZA PRELAZNIH REŽIMA NA DERIVACIONOM POSTROJENJU HE „NEVESINJE“

Autori: Dalibor DRAŠKOVIĆ, Radmilo GLIŠIĆ, Branislav KOLAREVIĆ, Milena LUČIĆ, Tamara ŠUMAR, Radivoj CVETIĆANIN, Marina DIMKIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 263-274


ŠIFARSKI SISTEM POVRŠINSKIH VODA SRBIJE

Autor: Ratko BAJČETIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 275-286


HIDROGEOLOGIJA I RANJIVOST PODZEMNIH VODA U PODRUČJU NACIONALNOG PARKA „FRUŠKA GORA“

Autori: Tanja PETROVIĆ PANTIĆ, Ţarko VELJKOVIĆ, Milan TOMIĆ, Katarina SAMOLOV     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 287-295


IZBOR PROCESA PREĈIŠĆAVANJA PROCJEDNIH VODA SANITARNIH DEPONIJA

Autor: Amra SERDAREVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 297-304


IZAZOVI I RIZICI RADA POSTOJEĆIH I BUDUĆIH HIDROELEKTRANA U USLOVIMA KONKURENTNOG TRŢIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Autor: MSc. Faruk SERDAREVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 305-317


ANALIZA RASPOLOŢIVOSTI VODE ZA NAVODNJAVANJE U OPŠTINI VELIKA PLANA

Autori: Dejan MILOŠEV, Goran NIKOLIĆ, Ţeljka RUDIĆ, Mile BOŢIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 319-327


OŠTROIVIČNI PRELIVI RAZLIČITE VISINE OSPOSOBLJENI ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA

Autor: Lajoš HOVANJ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 329-335


PROCENA I UPRAVLJANJE RIZIKOM U VODOSISTEMU “RZAV” I VODOVODU POŽEGA

Autori: Violeta CIBULIĆ, Novica STALETOVIĆ, Maja TRIFUNOVIĆ, Nebojša VELJKOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 337-347


PRORAČUN LINIJE NIVOA U NEPRIZMATIČNOM KORITU ZA VELIKU VODU PRIMENOM METODE RAZMENE KOLIČINE KRETANJA IZMEĐU GLAVNOG KORITA I PLAVNIH POVRŠINA (PRIMER KORITA JEDNOSTAVNE GEOMETRIJE)

Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ivan STOJNIĆ, Nikola ROSIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 349-361


NOV PRISTUP U DEFINISANJU TEORIJSKIH HIDROGRAMA VELIKIH VODANA HIDROLOŠKI IZUČENIM PROFILIMA –TEMA I DILEMA

Autori: Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 363-373