HIDROGEOLOGIJA I RANJIVOST PODZEMNIH VODA U PODRUČJU NACIONALNOG PARKA „FRUŠKA GORA“

Autori: Tanja PETROVIĆ PANTIĆ, Ţarko VELJKOVIĆ, Milan TOMIĆ, Katarina SAMOLOV

REZIME
U radu je prikazana hidrogeologija i model ranjivosti podzemnih voda Nacionalnog parka Fruška gora. Osnova modela ranjivosti podzemnih voda je proučavanje više razliĉitih faktora koji utiču na prodor zagađivača i moguće narušavanje kvaliteta voda. Faktori koji se proučavaju su dubina do nivoa podzemne vode, prihranjivanje, osobine sredine u kojoj je formirana izdan, tip zemljišta, topografija, uticaj zone aeracije, provodljivost izdani. Na području istraţivanja primenjena je metoda DRASTIC. Krajnji cilj ove metode je da se kompilacijom više karata dobije jedna koja će dati opštu ocenu o ranjivosti podzemnih voda.

 

preuzmite pun tekst