časopis Vodoprivreda

2016/1

STATISTIČKA ANALIZA VELIKIH VODA U PRISUSTVU IZUZETAKA

Autor: Jasna PLAVŠIĆ, Dragutin PAVLOVIĆ, Vladislava MIHAILOVIĆ, Borislava BLAGOJEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 5-17


HYDROLOGY OF LAKE PRESPA

Autor: Cvetanka POPOVSKA     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 19-28


KATEGORIJE POUZDANOSTI KOJE SE MORAJU PROVERAVATI TOKOM PLANIRANJA I KORIŠĆENJA VODOPRIVREDNIH SISTEMA

Autori: Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 29-44


JEDAN PRIMER KORIŠĆENJA SAVREMENIH NUMERIČKIH ALATA U PROJEKTOVANJU I ODRŽAVANJU REČNIH REGULACIONIH GRAĐEVINA

Autor: Miodrag B. JOVANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 45-52


PROJEKCIJA RAZVOJA OSMATRAČKE MREŽE PODZEMNIH VODA U REPUBLICI SRBIJI

Autori: Petar DOKMANOVIĆ, Zoran STEVANOVIĆ, Saša MILANOVIĆ, Bojan HAJDIN, Vesna RISTIĆ-VAKANJAC, Veljko MARINOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 53-62


NOV PRISTUP U DEFINISANJU TEORIJSKIH HIDROGRAMA VELIKIH VODA NA HIDROLOŠKI IZUČENIM PROFILIMA –TEMA I DILEMA

Autori: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 63-73


VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAVI

Autori: Tanja ROJE-BONACI i Ognjen BONACCI     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 75-85


METODOLOGIJA PRORAČUNA SPREGNUTIH DUBINA KOD UMIRUJUĆIH BAZENA NEPRIZMATIČNIH STEPENASTIH BRZOTOKA

Autori: Robert LJUBIČIĆ, Budo ZINDOVIĆ, Bojan MILOVANOVIĆ, Radomir KAPOR, Ljubodrag SAVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 87-94


ANALIZA EKSTREMNIH VODA NA SLIVU SKADARSKOG JEZERA

Autori: Goran SEKULIĆ, Mirjana POPOVIĆ, Nevzeta ALILOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 95-105


UPRAVLJANJE VODAMA U DRŽAVAMA U TRANZICIJI

Autor: Mitja BRILLY     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 107-113


NOVI INDIKATORI ZA RAČUNANJE INDEKSA ODRŽIVOSTI U PLANIRANJU I UPRAVLJANJU VODNIM RESURSIMA

Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 115-124


DIMENZIONISANJE I KALIBRACIJA SISTEMA ZA INFILTRACIJU KIŠNICE NA URBANOM SLIVU U BEOGRADU

Autori: Veljko PRODANOVIĆ, Anja RANĐELOVIĆ, Željko VASILIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Miloš STANIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 125-130