časopis Vodoprivreda

2015/1-3

HIDRAULIČKI OTPORI IZAZVANI SISTEMIMA NAPERA

Autor: Dr Miodrag JOVANOVIĆ, dipl. građ. inž.    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 3-14


 QUO VADIS HYDROLOGIA? – KUDA IDEŠ HIDROLOGIJO?

Autor: Ognjen BONACCI    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 15-28


RAZVOJ DISTRIBUIRANOG MODELA ZA HIDROLOŠKE SIMULACIJE OTICAJA NA SLIVOVIMA U KARSTU

Nenad JAĆIMOVIĆ, Tina DAŠIĆ, Miloš STANIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Petar MILANOVIĆ, Nedeljko SUDAR, Slaviša SAVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 29-40


MODIFIKOVANA KONVENCIONALNA BRANA SA FAZNOM IZGRADNJOM – ALTERNATIVA JALOVIŠNE BRANE

Autor: Prof. dr Ljupčo Petrovski VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 41-50


EFIKASNOST I UVJETI RADA MBR UREĐAJA

Autor:  Amra SERDAREVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 51-65


KOMPARATIVNA SORPCIJA JONA TEŠKIH METALA NA RAZLIČITIM TIPOVIMA SORBENATA

Autori: Alen GUŠA, Maja ĐOLIĆ, Branislava LEKIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ   VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 67-77


PRIKAZ MODELA LINIJSKOG TEČENJA U KORITU ZA VELIKU VODU ZASNOVANOG NA RAZMENI KOLIČINE KRETANJA IZMEĐU GLAVNOG KORITA I PLAVNIH POVRŠINA

Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ivan STOJNIĆ, Filip MUHIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 79-91


STATIČKI PRORAČUN KANALIZACIONIH CEVI

Autori: Dejan LJUBISAVLJEVIĆ, Milan JOKSIMOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 93-100


 MREŽNI MODEL REGIONALNOG HIDROSISTEMA KRIVAJA U VOJVODINI

Autori: Bojan SRĐEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ, Boško BLAGOJEVIĆ, Ratko BAJČETIĆ    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 101-109


JEDNODIMENZIONALNO MODELIRANJE KVALITETA VODE RIJEKE LAŠVE

Autori: Emina HADŽIĆ, Hata MILIŠIĆ, Nerma LAZOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 111-118


PROCENA I UPRAVLJANJE RIZIKOM U SISTEMIMA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE

Autori: Violeta CIBULIĆ, Nebojša VELJKOVIĆ, Lidija STAMENKOVIĆ, Novica STALETOVIĆ  VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 119-130


EUTROFIKACIJA I EKOSISTEMSKE USLUGE AKUMULACIJE ZOBNATICA

Autori: Branislav LELEŠ i Tijana NIKOLIĆ       VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 131-139


HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA STARORIMSKOG VIMINACIJUMA

Autor: Stefan GROZDANOVIĆ       VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 273-275 p. 141-147