časopis Vodoprivreda

2011/4-6

Merenje protoka na kratkim objektima u hidraulički neregularnim uslovima na primeru HE ‘Đerdap 2′

Prodanović Dušan, Pavlović Dragutin, Branisavljević Nemanja
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 103-115, 2011

Pregled i ocena analitičkih modela ušća

Đorđević Dejana
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 117-126, 2011

Uklanjanje arsena iz vode adsorpcijom na nekonvencionalnim materijalima

Jovanović Branislava, Ljubisavljević Dejan, Rajaković Ljubinka
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 127-150, 2011

Određivanje potrebnih protoka nizvodno od brana i rečnih vodozahvata

Đorđević Branislav, Dašić Tina
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 151-164, 2011

Hidrogeološka osnova zaštite podzemnih voda u karstu na primeru Beljanice

Milanović Saša, Vasić Ljiljana
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 165-173, 2011

Uticaj nagiba i orijentacije površine na proračun referentne evapotranspiracije primenom Penman-Monteith metode

Stanić Miloš, Vasilić Željko, Prodanović Dušan
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 175-187, 2011

Numerički model plavnog vala na rijeci Neretvi, FBiH

Kalajdžisalihović Haris, Bibović Alma
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 189-196, 2011

Počeci gravitacionih betonskih brana – prvi deo

Petrović Petar S.
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 197-216, 2011

Riblje staze u sklopu ‘naturalnog’ uređenja malih vodotoka

Jovanović Miodrag
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 217-226, 2011

Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana – četvrti deo

Erčić Živodar
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 227-248, 2011

Uporedni pregled karakteristika rotacionih biodiskova i sekvencijalnih faznih reaktora za tretman komunalnih otpadnih voda

Cvetković Dragan, Šušteršič Vanja
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 249-257, 2011

Zagađivači i kvalitet vode reka Veliki Lug i Kubršnica na teritoriji opštine Smederevska Palanka

Nikolić Svetlana, Mojović Ljiljana, Nikolić Branislav, Sekulić Ljubomir, Milovanović Dragana
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 259-265, 2011

Sagledavanje i praćenje zagađenja sa visine od 440 milja

Kaluđerović Dragan
Vodoprivreda, vol. 43, br. 4-6, str. 267-269, 2011

Vodoprivreda 2011/4-6