Numerički model plavnog vala na rijeci Neretvi, FBiH

Autor: Kalajdžisalihović Haris, Bibović Alma

Sažetak

Numeričko 1D modeliranje Saint-Venanovih jednačina postaje sve veća praksa sa napretkom računarskih softvera. Kartiranje poplava je stepenica iznad, koja ima za cilj dalje definisanje šteta definisanje tara rizika, kao posljednjeg koraka prije donošenja odluke o stepenu i prioritetu zaštite određenog podračja. Na primjeru dijela rijeke Neretve u Federaciji BiH sačinjen je model, u softveru MIKE11 DHI, koji bi imao domen modeliranja velikih voda, te date plavne mape pomenutog područja. Mape rizika nisu prikazane ovim radom. Plavljenje je izazvano vještačkim vodnim valom izazvanim manipulacijom na HE Mostar. Najveća zašti-ta od vještački izazvanih valova jeste samo upravljanje objektima koji izazivaju vještačke vodne valove.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.