UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA 

 

NASLOV RADA (u najviše dva reda)

 

(Na prvoj strani rada, pre naslova, ostavlja se 5 praznih redova velicine 10pt)

Marko MARKOVIĆ, Petar PETROVIĆ

Građevinski fakultet u Beogradu

Ivan IVANOVIĆ

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

 

REZIME

U ovom uputstvu je opisano na koji način je potrebno pripremiti radove za časopis “Vodoprivreda”. Rukopise rada tehnički obraditi po ugledu na tekst ovog uputstva, u Microsoft Word programu. Koristiti font Times New Roman i Serbian (Latin) kodni raspored tastature.

1. UVOD

Radove pisati na srpskom jeziku. Pri slaganju teksta koristiti sledeće margine: gornja i donja 4.1 cm, leva i desna 2 cm. Rad (od rezimea na dalje) složiti u dve kolone istih širina (8 cm) sa razmakom od 1 cm. Ako poslednja stranica teksta nije popunjena, kolone na toj stranici svesti na istu dužinu.

2. PODNASLOV

Na prvoj stranici ostaviti 5 praznih redova veličine 10 pt. Nakon toga, na sredini strane, napisati naslov rada na srpskom jeziku, velikim slovima. Koristiti font Times New Roman 12 pt Bold (ako se koristi neki drugi font veličinu prilagoditi veličini određenog fonta).

Imena autora i nazive njihovih institucija pisati ispod naslova, nakon jednog praznog reda, fontom Times New Roman 10 pt, takođe na sredini stranice. Način pisanja je pokazan na početku ovog uputstva.

Ostali delovi rukopisa se obrađuju u dve kolone razmaknute 1 cm. Rad kucati običnim proredom i dvostrukim proredom između pasusa. Početak pasusa kucati od početka kolone. Posle naslova rada i autora i dva prazna reda sledi kratak rezime na srpskom jeziku. Podnaslov REZIME pisati fontom Times New Roman, Bold 10 pt. Nakon jednog praznog reda sledi tekst rezimea. Ključne reči odvajaju se praznim redom od teksta rezimea. Reči “Ključne reči:” pisati fontom Times New Roman, Bold 10 pt, dok je ključne reči potrebno pisati fontom Times New Roman.

Podnaslove kucati velikim slovima fontom Times New Roman, Bold 10 pt, od početka reda (poravnata leva margina), kao što je prikazano u uputstvu. Podnaslove odvajati jednim praznim redom od prethodnog teksta i teksta koji sledi. Podnaslovi se mogu i ne moraju numerisati, prema želji autora.

3. PODNASLOV

Jednačine pisati u jednoj koloni. Ako se u tekstu autor poziva na jednačine potrebno ih je numerisati (sa numeracijom uz desnu ivicu), u suprotnom numeracija nije potrebna.

    formula(1)

Slike, tabele i grafikone prilagoditi širini jedne kolone. Ukoliko je potrebno ubaciti neku od navedenih ilustracija za koju je jedna kolona nedovoljna, koristiti širinu cele stranice i odmah potom preći na dvokolonsko formatiranje. Ilustracije smestiti na sredini kolone. Sve ilustracije numerisati i dati sažet naslov. Minimalan font na ilustraciji ubačenoj u tekst je 7 pt. Minimalna debljina linija iznosi 0.2 mm (posebno je značajno za crteže koji su pripremljeni u AutoCad-u). Pozadina ilustracija mora biti bela.

grafic

 Slika 3. Grafički prikaz rezultata

 LITERATURA

Navesti samo literaturu koja je direktno vezana za problematiku rada, a redne brojeve referenci kucati u uglastim zagradama. U nastavku se daje primer navođenja literature.

[1] Ambrose R., T. Wool and J.Martin: The Water Quality Analysis Simulation Program WASP5, EPA, Environmental Reseach Laboratory, Georgia, 1993.

[2] Carlson, E.R.: Trophic State Index for Lakes, Limnology and Oceanography, march, 1977.

 

TITLE OF PAPER IN ENGLISH

(two lines at the most)

by

Marko MARKOVIĆ, Petar PETROVIĆ

Faculty of Civil Engineering, Belgrade

Ivan IVANOVIĆ

Faculty of Agriculture, Novi Sad

 

 

Summary

Rezime na engleskom treba da je recenziran od strane kompetentnog znalca engleskog jezika. Naslov odvojiti od prethodnog teksta sa tri prazna reda. Naslov rada i autori smeštaju se na sredini strane, jednostubačno. Naslov rada pisati fontom Times New Roman 11 pt. Nakon duplog proreda sledi reč “by”, a zatim nakon duplog proreda imena autora i institucija, fontom Times New Roman 10 pt. Summary se kuca dvostubačno, na isti način kao rezime i ključne reči na srpskom jeziku, a kao što je dato ovim uputstvom. Ako poslednja stranica teksta nije popunjena, kolone na toj stranici svesti na istu dužinu.

Preuzmi