2023/3-4

WATER DISTRIBUTION MODELLING IN THE CLOUD: WEB-GIS IMPLEMENTATION

Autori: Gareth LEWIS, Bret SNIDER, Lydia VAMVAKERIDOU-LYROUDIA, Albert S. CHEN, Slobodan DJORDJEVIĆ, Dragan A. SAVIĆ


PROCJENA EFEKATA PRIMJENE RJEŠENJA BLISKIH PRIRODI (NBS) ZA UMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE VRBANJE

Autori: Tamara SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Milica TRIFKOVIĆ, Nedeljko SUDAR, Jasna PLAVŠIĆ


ANALIZA EFEKATA PRIRODOM INSPIRISANIH REŠENJA NA UGROŽENOST GRADA KRUPNJA OD POPLAVA

Autori: Jovana VIĆANOVIĆ, Andrijana TODOROVIĆ, Nikola ROSIĆ, Jasna PLAVŠIĆ


SOCIJALNI I DEMOGRAFSKI ASPEKTI PROCENE RANJIVOSTI NA SUŠU RAMSARSKIH PODRUČJA

Autori: Senka ŽDERO, Zorica SRĐEVIĆ


REVERZIBILNE HIDROELEKTRANE U USLOVIMA POVEĆANJA UDELA ELEKTRANA SA IZRAZITOM PROMENLJIVOŠĆU RASPOLOŽIVOSTI

Autori: Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ


ZNAČAJ ISPITIVANJA SASTAVA I KOLIČINA PROCJEDNIH VODA – REZULTATI MONITORINGA NA SARAJEVSKOJ SANITARNOJ DEPONIJI

Autor: Amra SERDAREVIĆ