časopis VODOPRIVREDA

2018 broj 4-6

Analiza srednjih voda u Srbiji na osnovu digitalnih karata padavina i temperatura

Autori:Jovan BLAGOJEVIĆ, Jasna PLAVŠIĆ, Samir ĆATOVIĆ, Andrijana TODOROVIĆ


Hidrodinamički uticaji na evakuacione objekte hidrotehničkih građevina

Autori: Bojan MILOVANOVIĆ, Vladan KUZMANOVIĆ, Ljubodrag SAVIĆ


Portreti stvaralaca

Autor: Mihajlo Serafimovski


Povećanje trendova temperature vazduha u urbanim područjim – na primeru četiri meteorološke stanice u gradu Zagrebu (Hrvatska)

Autori: Ognjen BONACCI, Ivo ANDRIĆ, Tanja ROJE-BONACCI


Ima li Srbija dovoljno mudrosti da postane vodeća zemlja u primeni novih tehnologija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (ili dobrovoljno ostaje ‘siromah’ na začelju – za šta će da potroši više para)

Autor:  Čedo Maksimović


Merenje protoka vode u tunelima pri kombinovanim uslovima tečenja: Primer tunela Dabarsko polje – Fatničko polje

Autori: Damjan IVETIĆ i Dušan PRODANOVIĆ


Analiza uticaja kompleksnosti 1D modela tečenja na postupak asimilacije podataka zasnovane na primeni PID regulatora – preliminarni rezultati

Autori: Miloš MILAŠINOVIĆ, Budo ZINDOVIĆ, Nikola ROSIĆ, Dušan PRODANOVIĆ


Dimenzionisanje hidroelektrana sa uticajem uzvodnih sezonskih akumulacija

Autori: Slobodan MILIĆ, Marija MILIĆ, Čedomir MILIĆ


Matematičko modeliranje strujanja vode i transporta nanosa u zoni kanala Baračka od Dunava do crpnih stanica Bezdan 1 i 2

Autori: Ljubomir BUDINSKI, Matija STIPIĆ, Đula FABIAN


Metodologija obračuna vodnih naknada – Određivanje tereta zagađenja otpadnih voda

Autori: Nedžad MEKIĆ i Amra SERDAREVIĆ


Stohastička analiza beskišnih perioda (suša) u Srbiji za period 1961-2010. po metodu Zelenhasića i Todorovića

Autori: Bojan SRĐEVIĆ, Pavel BENKA, Zorica SRĐEVIĆ, Milica RAJIĆ


Male HE derivacionog tipa: beznačajna energetska korist i nemerljiva ekološka šteta

Autori: Ratko RISTIĆ, Ivan MALUŠEVIĆ, Siniša POLOVINA, Vukašin MILČANOVIĆ, Boris RADIĆ


Sistem nadzora i upravljanja postrojenjem za prečišćavanje vode

Autor: Stanko STANKOV


Hidrogram oticaja meren Paršalovim suženjem – korišćenjem jedne jednačine

Autor: Lajoš HOVANJ


Hidrotehnički objekti u ekstremnim uslovima – primeri ponašanja i neke pouke kroz praksu

Autor: Goran RADOVIĆ


Kako do operativnog i efikasnog sistema upravljanja sušom u Dunavskom regionu: Projekat Drought Risk in the Danube Region (DriDanube)

Autori: Andreja SUŠNIK, Gregor GREGORIČ, Sandor SZALAI, Sabina BOKAL, Zorica SRĐEVIĆ

IN MEMORIAM

Dr Marko M. Bajčetić
(1951 – 2018)