HIDROGRAM OTICAJA MEREN PARŠALOVIM SUŽENJEM – KORIŠĆENJEM JEDNE JEDNAČINE

Autor: Lajoš HOVANJ

REZIME
U radu su analizirani rezultati dobijeni tokom merenja tokom januara 2015. godine u Hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici, radi osposobljavaja Paršalovog suženja širine b=0,0254 m za merenje hidrograma oticaja. Za proticaje manje od 0,003 m3/s utvrđena je jednačina prikazana na slici 2, pomoću koje poznavanjem merene dubine ha i fizičke karakteristike vode u funkciji temperature vode može da se utvrdi hidrogram oticaja. Greška utvrđivanja proticaja (od – 4,02 do +5,22%) je u granicama dozvoljenih grešaka domaćeg standarda.

 

preuzmite pun tekst