Časopis Vodoprivreda

2019 broj 4-6

OCENA STATISTIČKE ZNAČAJNOSTI ISTORIJSKIH POPLAVA DUŽ TOKA REKE DUNAV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Autor: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Milena JELOVAC, Ognjen PROHASKA


OSNOVA ZA IZBOR MERODAVNIH TEORIJSKIH HIDROGRAMA DUŽ TOKA REKE DUNAV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Autori: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Milena JELOVAC, Ognjen PROHASKA


MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU KALIBRISANOG HIDROLOŠKOG MODELA EPIZODA ZA PRORAČUN RAČUNSKIH VELIKIH VODA

Autor: Ranka ERIĆ, Jasna PLAVŠIĆ, Andrijana TODOROVIĆ, Vesna ĐUKIĆ


UTJECAJ EUROKODA NA PRORAČUN NASIPA ZA OBRANU OD POPLAVA

Autor: Prof. emerita, dr. sc. Tanja ROJE-BONACCI, dipl. inž. građ.


GDE JE INŽENJERSKA KOMORA U DEŠAVANJIMA OKO MALIH HIDROELEKTRANA?

Autori: Dr Branislav ĐORĐEVIĆ


PRIMERI PRIMENE RAVNIH ELEKTROMAGNETNIH SONDI ZA MERENJE PROTOKA U KOLEKTORIMA

Autor: Dušan PRODANOVIĆ, Damjan IVETIĆ


KONTROLA EROZIJE ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI SMANJENJA RIZIKA OD POPLAVA U SLIVU REKE VRBAS, REPUBLIKA SRPSKA

Autori: Stanimir KOSTADINOV, Radislav TOŠIĆ, Dejan HRKALOVIĆ, Svetlana NIKOLIĆ, Nedeljko SUDAR, Marijana KAPOVIĆ SOLOMUN, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Natalija MOMIROVIĆ Raduška CUPAĆ, Goran BOSANKIĆ, Slađana BUNDALO


PLANIRANJE I RAZVOJ INTEGRALNIH VODOPRIVREDENIH SISTEMA PREMA NAČELIMA KLJUČNIH DIREKTIVA O VODAMA EU

Autori: Nedeljko SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Tina DAŠIĆ, Dejana Đorđević, Miloš STANIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Žana TOPALOVIĆ, Slobodan MARILOVIĆ, Raduška CUPAĆ, Goran BOSANKIĆ


NUMERIČKO MODELIRANJE RAVANSKOG TRANSPORTA ZAGAĐIVAČA
– REZULTAT TESTIRANJA

Autori: Nikola ROSIĆ, Anja RANĐELOVIĆm Nikola STOŠIĆ


PRIMENA I MOGUĆNOSTI PROGRAMSKOG PAKETA „CCaLC2” ZA PROCENU UTICAJA PROIZVODNIH PROCESA U INDUSTRIJI NA ŽIVOTNU SREDINU

Autor: Nevena ANĐELIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ


MREŽNI MODEL ACQUANET U VODOPRIVREDNOJ SISTEMSKOJ ANALIZI

Autori: Senka BUBULJ, Bojan SRĐEVIĆ


DETEKCIJA NIVOA VODE U LABORATORIJSKIM REZERVOARIMA PRIMENOM TEHNIKA OBRADE SLIKA

Autori: Dušan MARJANOVIĆ, Ivana VIĆANOVIĆ, Robert LJUBIČIĆ, Budo ZINDOVIĆ, Ljubodrag SAVIĆ


RELATIVNA METODA U POSTUPKU OPTIMIZACIJE PARAMETARA HIDROELEKTRANA

Autori: Slobodan MILIĆ i Marija MILIĆ


IZVORI SLATKE VODE – RAZLOG IZGRADNJE I LOKACIJA KIPOVA NA USKRŠNJEM OSTRVU

Autor: Ognjen BONACCI i Tanja ROJE-BONACCI

IN MEMORIAM

Prof. dr Dimitrije L. Avakumović
(1933. – 2019.)