ANALIZA SREDNJIH VODA U SRBIJI NA OSNOVU DIGITALNIH KARATA PADAVINA I TEMPERATURA

Autori: Jovan BLAGOJEVIĆ, Jasna PLAVŠIĆ, Samir ĆATOVIĆ, Andrijana TODOROVIĆ

REZIME
U radu je sprovedena analiza prosečnog oticaja u Srbiji metodama za neizučene slivove na 46 izabrana profila sa slivnim površinama do 1000 km2 na kojima postoje podaci merenja protoka vode. Primenjena je metoda Turka i metoda Langbajna, koje kao ulazne podatke koriste srednje temperature i prosečne godišnje padavine na slivu. Ulazni podaci za proračune u ovom radu dobijeni su korišćenjem digitalnog repozitorijuma CarpatClim, u kome se podaci nalaze u rasterskom formatu prostorne rezolucije oko 10 km x 10 km i pokrivaju period 1961-2010. Izučeni slivovi su tretirani kao neizučeni i izračunati srednji protoci su upoređeni sa izmerenim srednjim protocima. Analize su pokazale da je poţeljna kalibracija parametara u metodi Langbajna kako bi se došlo do pouzdanijih ocena srednjih voda.

 

preuzmite pun tekst