HIDRODINAMIČKI UTICAJI NA EVAKUACIONE OBJEKTE HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINA

Autori: Bojan Milovanović, Vladan Kuzmanović, Ljubodrag Savić

REZIME
U radu se prikazuju hidrodinamički uticaji na ploče dna i zidove umirujućih bazena iza stepenastih brzotoka, dobijeni na osnovu merenja pritisaka u izabranim tačkama na fizičkom modelu. Za različite protoke, potopljenosti hidrauličkog skoka, dimenzije stepenika i uglove suženja stepenastog brzotoka, izvršena su merenja na velikom broju mernih mesta, tako da je dobijena pouzdana raspodela hidrodinamičkog opterećenja, a time i pouzdana procena uticaja.

 

preuzmite pun tekst