METODOLOGIJA OBRAĈUNA VODNIH NAKNADA – ODREĐIVANJE TERETA ZAGAĐENJA OTPADNIH VODA

Autori: Nedžad MEKIĆ, Amra SERDAREVIĆ

REZIME
Zagađenje voda je kontaminacija većeg intenziteta koje nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode opasnih materija ili drugih uzročnika u koncentraciji iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti. Zaštita voda od zagađenja, kao i unapređenje postojećeg kvaliteta vodnih resursa, postiže se sprečavanjem unošenja zagađujućih materija u količinama koje mogu uzrokovati nepovoljne promjene njihovog kvaliteta. Preventivna zaštita vodnih resursa od zagađenja je jedan od glavnih prioriteta sektora voda, jer bi se bez njihove zaštite, umjesto planova iskorištenja u cilju sopstvenog razvoja, pravili planovi sanacije i vraćanja u prirodno stanje. Koristeći načelo „zagađivač plaća“, a na osnovu prethodno utvrđenog tereta zagađenja otpadnih voda, propisana je obaveza zagađivaĉima voda da plaćaju vodne naknade. U ovom radu prikazana je metodologija obračunavanja, plaćanja, ispitivanja i kontrole izmirivanja obaveza po osnovu općih i posebnih vodnih naknada.

 

preuzmite pun tekst