SISTEM NADZORA I UPRAVLJANJA POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE VODE

Autor: Stanko STANKOV

REZIME
U radu je opisan upravljačko-nadzorni sistem postrojenja za prečišćavanje vode (PPV) zasnovan na PLC (programabilnim logičkim kontrolerima) i SCADA konfiguraciji. U sastavu PPV, koje je u sklopu JKP „Naissus“ Niš, postoji veći broj tehničkih celina: vodozahvat sa ustavom; oprema za prečišćavanje (mehaničke grabulje, sita, fine rešetke, spore mešalice, taložnice, filter polja); hemijska priprema vode; uređaji za predhlorisanje i glavno hlorisanje; pumpne stanice sirove vode i niskog pritiska; pumpe za pranje filtara i pumpna stanica čiste vode. Sistem vrši merenje i dinamičko prikazivanje vrednosti parametara i procesnih veličina (stepena mutnoće, nivoa vode na vodozahvatu, u filter poljima, rezervoarima, nivoa aluminijum sulfata u silosima, protoka sulfata i vode, pH, pritiska i temperature vode). Prate se i statusi uređaja i opreme. Kod određenog broja elektromotornih pogona pumpnih postrojenja primenjena je frekvencijska regulacija, čime je povećana efikasnost pogona i omogućen optimalan rad i ušteda energije. Zadavanje i pregled tehnoloških veličina i parametara vrši se na operatorskim panelima koji su spregnuti s lokalnim upravljačkim jedinicama. Ove jedinice su protokolima komunikacije povezane s centralnim sistemom nadzora i upravljanja. Posle odgovarajuće obrade informacije se prezentuju operateru u vidu procesnih promenljivih koje su funkcije vremena (trendovi), ili u obliku tabela određene strukture.

 

preuzmite pun tekst