DIMENZIONISANJE HIDROELEKTRANA SA UTICAJEM UZVODNIH SEZONSKIH AKUMULACIJA

Autori: Slobodan MILIĆ, Marija MILIĆ, Čedomir MILIĆ

REZIME
Značajna uloga hidroelektrana, osim proizvodnje energije, je i obezbeđenje sistemskih usluga. Zavisno od osnovnih energetskih karakteristika, hidroelektrane mogu učestvovati u regulaciji frekvenca-snaga kao i u svim oblicima rezerve sistema. Osnov za sve ove aktivnosti je korisna zapremine akumulacionog. bazena i dovoljan kapacitet opreme (turbina, generator). Veliki uzvodni akumulacioni bazeni (sezonske ili veće akumulacije), osim učešća u operativnoj rezervi, mogu alimentirati i deo potreba u remontnoj ili hladnoj rezervi. Posebna pogodnost u tom pogledu je mogućnost da i nizvodne elektrane, ukoliko raspolažu sa slobodnim kapacitetima, mogu, bez učešća sopstvene akumulacije, učestvovati u alimentiranju ovih potreba. Time se povećava efekat uzvodnih akumulacija ali i efekat instalisanosti nizvodnih objekata. Sve ovo dovodi do adekvatnijeg vrednovanja i nizvodnih elektrana čime se povećava interes za njihovom realizacijom. Takođe, dolazi do smanjenja potrebe za realizacijom termokapaciteta što vodi ka smanjenju stalnih troškova sistema.

 

Link preuzmite pun tekst