Zagađivači i kvalitet vode reka Veliki Lug i Kubršnica na teritoriji opštine Smederevska Palanka

Autor: Nikolić Svetlana, Mojović Ljiljana, Nikolić Branislav, Sekulić Ljubomir, Milovanović Dragana

Sažetak

U periodu septembar-novembar 2010. godine izvršeno je ispitivanje kvaliteta vode reka Veliki Lug i Kubršnica, u delu posle mosta za Jagnjilo tj. posle teritorije opštine Mladenovac do ušća u Jasenicu, na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Izvršene su fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode na četiri merna mesta duž rečnog toka. Fizičko-hemijske analize pokazale su da vode ovih reka na sva četiri mesta pripadaju IV klasi boniteta. Na pojedinim mernim mestima, vrednosti fizičko-hemijskih parametara kao što su: nitriti, amonijum jon, fosfati, utrošak KMnO4, rastvoreni kiseonik, HPK, BPK5 i gvožđe, su bile iznad maksimalno dozvoljenih vrednosti (MDK) čak i za IV klasu voda. Rezultati mikrobioloških analiza pokazuju da je na svim mernim mestima najverovatniji broj koliformnih bakterija (MPN) u 1l iznosio 240.000 što svrstava ove vode u IV klasu boniteta, osim u novembru kada je taj broj opao na 96.000 što odgovara II klasi boniteta. Takođe, identifikovane patogene bakterijske vrste ukazuju na dominantno fekalno zagađenje domaćinstava i poljoprivrednih farmi.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.