ASIMILACIJA RAČUNSKOG MODELA DUNAVA OD NOVOG SADA DO HE „ĐERDAP 1“ U PRIBLIŽNO REALNOM VREMENU – REZULTATI TESTIRANJA

Autori: Nikola ROSIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Boban STOJANOVIĆ, Dragana OBRADOVIĆ

REZIME
U radu se predstavlja jedna od mogućih metoda asimilacije, korišćenja kontinualnih merenja nivoa vode duž Dunava za ažuriranje numeriĉkog modela teĉenja Dunavom od Novog Sada do HE „Đerdap 1“, napravljenog za potrebe HIS „Đerdap“. Opisana metoda omogućava kontinualno, u realnom vremenu, usaglašavanje stanja raĉunskog modela i stvarnog sistema, putem postepene korekcije nivoa promenom nepouzdanih dotoka u modelu. Korekcije se izraĉunavaju korišćenjem PI (eng. Proportional Integral) kontrolera koji su postavljeni na mestima gde postoje pouzdana merenja nivoa. U radu se prikazuju dobijeni rezultati testiranja primenjene metode za asimilaciju podataka pri razliĉitim scenarijima promene protoka (odnosno, nepoznatog dotoka) na delu Dunava od Novog Sada do hidroelektrane „Đerdap“. Testiranja su sprovedena sa razliĉitim brojem kontrolera, kako bi se jasno video njihov efekat, stabilnost i efikasnost asimilacije. Na kraju rada se daju preporuke za dalja poboljšanja metodologije.

 

preuzmite pun tekst