ANALIZA RASPOLOŢIVOSTI VODE ZA NAVODNJAVANJE U OPŠTINI VELIKA PLANA

Autori: Dejan MILOŠEV, Goran NIKOLIĆ, Ţeljka RUDIĆ, Mile BOŢIĆ

REZIME
Cilj ovog rada je isticanje neophodnosti planiranja sistema za navodnjavanje i racionalnog korišćenja vodnih resursa, posebno imajući u vidu sistematsko navodnjavanje velikih površina. Analizirane su osnovne hidrološke karakteristike neophodne za sagledavanje ukupno raspoloţivih koliĉina površinskih voda, njihov prostorni i vremenski raspored, i definisane su merodavne veliĉine ekstremnih proticaja sa stanovišta zadovoljenja potreba razliĉitih korisnika. Velika Plana je tipiĉna ruralna opština sa 21.986 ha poljoprivrednog zemljišta. Za navodnjavanje 50% poljoprivrednog zemljišta, potrebno je obezbediti oko 20M m3/god. da bi se zadovoljile potrebe useva za vodom u 4 od 5 godina. Hidrološka analiza je ukazala da dostupna koliĉina vode iz Velike Morave ne zadovoljava u potpunosti potrebe navodnjavanja u opštini Velika Plana. Dostupnih 0,5 m3/s je dovoljno tek za 8% poljoprivrednih površina na teritoriji opštine. Ukoliko se planira širenje razvoj sistema za navodnjavanje na većim površinama, potrebno je razmotriti i alternativne izvore vode.

 

preuzmite pun tekst