ŠIFARSKI SISTEM POVRŠINSKIH VODA SRBIJE

Autor: Rajko BAJČETIĆ

REZIME
U radu je predstavljena originalna metodologija šifriranja površinskih voda, razvijena sredinom 90-tih godina prošlog veka, za teritoriju vodnog podruĉja Dunav i Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu. Principi metodoligije šifriranja proistekli su iz većeg broja zahteva, kao što su: uspostavljanje potpune šifarske hijerarhije mreže vodotokova, neograniĉenost niza, jednoznaĉnost šifre i informativni karakter šifre. Informatiĉki zahtevi šifre su vezani za njenu kompjutersku upotrebljivost, koncentrisanost i otvorenost u smislu povezivanja sa drugim internacionalnim šifarskim sistemima. Metodologija je zasnovana na hijerarhijskom modelu sa višestepenim nivoima šifre, razdvajanjem na tekuće i stajaće vode i daljoj podeli tekućih voda na primarne, sekundarne i tercijalne vodotoke. Šifarski sistem površinskih voda zasnovan je na induktivnom pristupu, odnosno definisanju slivne mreže vodotoka od izvorišta ka ušću, definišući znaĉaj voda, lokaciju površinske vode u slivu i podslivovima i dugo. Metodologija na kojima je šifriranje zasnovano, zvaniĉno se primenjuju na vodnom podruĉju Dunav i teritoriji AP Vojvodine od 1997. godine, a u zvaniĉnoj upotrebi i na teritoriji Republike Srbije od 2000. godine.

 

preuzmite pun tekst