ODRŽIVO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA I WATER FOOTPRINT KONCEPT: PRIMER PRIMENE U VOĆARSTVU

Autori: Ružica STRIĈEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ, Mirjam VUJADINOVIĆ-MANDIĆ, Bojan SRĐEVIĆ

REZIME
Postojeći globalni trend povećanja manjka vode uz istovremeno povećanje zahteva za vodom ugrožava održivost vodnih resursa i zahteva nove pristupe u kvantifikaciji potrošnje vode, povećanju efikasnosti korišćenja vode i minimizaciji negativnog uticaja na životnu sredinu. Jedan od novijih pristupa priznat u nauĉnom svetu i u praksi je Water Footprint (WF) koji omogućava kvantifikaciju direktnog i indirektnog korišćenja vode. U radu je prikazan jedan od mogućih naĉina primene koncepta WF u voćarstvu. Analizirane su dve opcije gajenja jabuke (sa travom/bez trave) za podruĉje Ĉelareva i Kragujevca za dva klimatska scenarija (A1B i A2) i kao rezultat date preporuke potencijalnih mera ublažavanja negativnih efekata klimatskih promena, oĉuvanja izvorišta vode i obezbeĊenja visokih prinosa.

 

preuzmite pun tekst