METODOLOGIJA POPRAVKE POKAZATELJA UČINKA RADA DRENAŽNIH SISTEMA

Autor: Mile BOŽIĆ

REZIME
U ovom radu su sagledane neodreĊenosti odabranih pokazatelja efikasnosti drenaţnih sistema. Analizirana je mogućnost popravke najznaĉajnijih pokazatelja uĉinka drenaţnog sistema u Panĉevaĉkom ritu. Odabrani pokazatelji su padavine (prostorna distribucija), koliĉina prepumpane vode, i ekonomski pokazatelj je analiza osetljivosti investicije, ĉiji je cilj definisanje promena dohotka od investicionog projekta pri izmeni poĉetnih uslova (prekoraĉenje investicija, povećanje troškova funkcionisanja i smanjenje prihoda od usluga). Rezultati analize neodreĊenosti suma meseĉnih padavina ukazuju na to da je proseĉna suma godišnjih padavina na meteorološkoj stanici Beograd za 16% veća u odnosu na reprezentativno podruĉje „Beljarica―. Merenja na crpnoj stanici „Borĉa–Nova― ukazuju da koliĉine prepumpane vode mogu da variraju ĉak do 40%, što ĉini da odreĊivanje koliĉine prepumpane vode na osnovu ĉasova rada pumpi i njihovog nominalnog kapaciteta nosi znaĉajnu neodreĊenost. Analiza ekonomskih efekata kompleksnog ureĊenja reţima voda na podruĉju ukazuje da naknade za odvodnjavanje treba povećati (3,75-4,5 puta) u odnosu na sadašnje iznose u cilju odrţivog upravljanja, odnosno da je konaĉna realizacija projekta nešto osetljiviji na smanjenje neto primanja, u odnosu na povećanje investicija.

 

preuzmite pun tekst