PROCENA I UPRAVLJANJE RIZIKOM U VODOSISTEMU “RZAV” I VODOVODU POŢEGA

Autori: Violeta CIBULIĆ, Novica STALETOVIĆ, Maja TRIFUNOVIĆ, Nebojša VELJKOVIĆ

REZIME
Kvalitet podzemnih i površinskih voda koje se koriste za vodosnabdevanje veoma je neujednaĉen. Varira od voda visokog kvaliteta do onih koje je neophodno preĉistiti adekvatnim tehnološkim postupcima, da bi se koristile za potrebe vodosnabdevanja, rekreaciju graĊana, i u prehrambenoj industriji. Upravo zato veoma je vaţna procena rizika u vodovodnim sistemima, identifikovanje opasnosti-hazarda,a to su patogene bakterije i opasne i toksiĉne hemijske supstance koje se mogu naći u vodi kao posledica nepovoljnog antropogenog uticaja ili mogu nastati kao nus proizvodi pri dezinfekciji vode za piće. One zajedno predstavljaju indikatore rizika kvaliteta vode za piće. U radu su razmatrani principi procene i upravljanja rizikom u vodosistemu ЈP ,,Rzav”, razmatranjem kvaliteta vode za piće JKP „Naš dom” Poţega, kao jednog od šest gradova koji se snabdevaju vodom za piće iz ovog vodosistema. Cilj rada je da se na osnovu definisanih indikatora rizika za preradu sirove vode u vodu za piće, definišu kljuĉne postavke za procenu i upravljanje rizikom u vodosistemu ,,Rzav” i vodovodu Poţega,kako bi se ocenilo stanje u upravljanju rizikom i spreĉili eventualni akcidenti.

 

preuzmite pun tekst