PARAMETRI DIFUZNIH MODELA ZA NEKE VODOTOKE U BOSNI I HERCEGOVINI DIO II: TERENSKA ISTRAŢIVANJA NA RIJEKAMA U BiH I ODREĐIVANJE PARAMETARA DIFUZIONIH MODELA

Autor: Haša BAJRAKTAREVIĆ- DOBRAN

REZIME
Detaljniji rezime cijelog ĉlanka (oba dijela) prikazan je u njegovom prvom dijelu, u prošlom broju, koji se odnosi na teoretski dio istraživanja difuzionih i disperzionih procesa u prirodnim vodotocima. U ovom (drugom) dijelu su prikazani rezultati terenskih istraživanja na tri vodotoka u BiH (Miljacka, Bosna i Vrbas), uz odreĊivanje odgovarajućih parametara difuzionih modela. Mjerenja te vrste su vrlo rijetka i u svijetu, pa su dobijeni rezultati od šireg znaĉaja, jer omogućavaju izvoĊenje zakljuĉaka o moguĉnosti primjene odreĊenih matematiĉkih modela turbulentnih difuziono-diserzionih procesa u rijekama.

 

preuzmite pun tekst