UTICAJ RAZLIČITOG NAČINA KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA NA INFILTRACIJU VODE U PESKOVITO-ILOVASTIM ZEMLJIŠTIMA

Autori: Boško GAJIĆ, Branka KRESOVIĆ, Ljubomir ŢIVOTIĆ, Sneţana DRAGOVIĆ, Ranko DRAGOVIĆ

REZIME
Delatnost ljudi moţe znatno izmeniti osobine zemljišnog pokrivača, a zatim hidrološke i druge procese u rečnom slivu. U vezi stim, obavljena su uporedna terenska istraţivanja u cilju utvrđivanja infiltracije vode u površinskom horizontu (0–30 cm) bestrukturnog, peskovito-ilovastog, slabo humoznog distričnog fluvisola pod prirodnom livadskom vegetacijom i sličnog fluvisola koji se koristi više od 10 godina kao njivsko zemljište, u dolini reke Nišave, u okolini Pirota (Srbija). Ostali uslovi pedogeneze bili su im slični. Merenje infiltracije vršeno je pomoću duplih cilindričnih infiltrometara. Na svakoj lokaciji obavljena su po tri merenja infiltracionih karakteristika istraţenih zemljišta. Rezultati su pokazali da su u obrađivanom zemljištu konstantna (ustaljena) brzina infiltracije i kumulativna infiltracija veće za oko 699%, odnosno 447% u poređenju sa prirodnom livadom. Promena građe zemljišta uzrokovana rastresanjem oraničnog horizonta pri obavljanju agrotehničkih operacija glavni je faktor koji je uzrokovao povećanje brzine infiltracije vode nakon prevođenja prirodnih livada u oranice. Rezultati ovog istraţivanja mogu se koristiti u predviđanju površinskog oticanja, zasićene hidrauličke provodljivosti površinskh slojeva zemljišta i popunjavanja zaliha podzemnih voda, a takođe i u razvoju ili odabiru najefikasnijih metoda za navodnjavanje peskovito ilovastih zemljišta.

 

preuzmite pun tekst