Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine

Autor: Grujović Nenad, Divac Dejan

Sažetak

Pun značaj simulacionog modela u okviru hidroinformacionog sistema sliva Drine postiže se kroz fleksibilnost pri definisanju konfiguracija sistema koji se analiziraju i uz istovremenu slobodu u postavljanju parametara svakog od objekata koji sačinjavaju kompsleksan model. Osnovni algoritamski slučajevi su postavljeni za sve forme podsistema koje se mogu pojaviti u proizvoljno definisanim konfiguracijama sistema. Kako je u opštem slučaju sistem nelinearan sa dosta diskontinualnih funkcionalnih zavisnosti primenjena je inkrementalno-iterativna numerička šema za izračunavanja u vremenskom domenu. Da bi se prevazišla suviše kompleksna aktivnost na definisanju pojedinačnih pravila distribucije unutar sistema od strane korisnika simulacionog modela, razvijena je automatizovana logika distribucije uz poštovanje prioriteta pojedinačnih entiteta.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.