Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom SWAT

Autor: Simić Zoran, Prohaska Stevan S., Milivojević Nikola, Orlić Aleksandra

Sažetak

U radu je prikazana struktura modela SWAT koji se koristi za modeliranje procesa “padavine-oticaj”. Model SWAT je hidrodinamički i fizički zasnovan model. Ulaz u model su radijacija na granici atmosfere, temperatura vazduha padavine i visina snežnog pokrivača. Računa sve procese važne za kretanje vode: akumulisanje i topljenje snega, potencijalnu i stvarnu evapotranspiraciju, padavine koje dospevaju na tlo, perkolaciju, kao i bazni i površinski oticaj. Osnovna jedinica za modeliranje je elementarna površina u mreži pravougaonika (grid), čija mera diskretizacije zavisi od željene tačnosti, kao i tačnosti podatka. Ukupan oticaj na izlaznom profilu sliva dobija se konvolucijom sumarnog oticaja (površinskog i baznog). Ilustracija rada modela SWAT biće prikazana na jednom fiktivnom slivu površine oko 300km².

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.