2023/3-4

WATER DISTRIBUTION MODELLING IN THE CLOUD: WEB-GIS IMPLEMENTATION Autori: Gareth LEWIS, Bret SNIDER, Lydia VAMVAKERIDOU-LYROUDIA, Albert S. CHEN, Slobodan DJORDJEVIĆ, Dragan A. SAVIĆ PROCJENA EFEKATA PRIMJENE RJEŠENJA BLISKIH PRIRODI (NBS) ZA UMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE VRBANJE Autori: Tamara SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Milica TRIFKOVIĆ, Nedeljko SUDAR, Jasna PLAVŠIĆ ANALIZA EFEKATA PRIRODOM INSPIRISANIH REŠENJA NA UGROŽENOST GRADA KRUPNJA OD POPLAVA Autori: Jovana VIĆANOVIĆ, Andrijana TODOROVIĆ, Nikola ROSIĆ, Jasna PLAVŠIĆ SOCIJALNI I DEMOGRAFSKI ASPEKTI PROCENE RANJIVOSTI NA SUŠU RAMSARSKIH PODRUČJA Autori: Senka ŽDERO, Zorica SRĐEVIĆ REVERZIBILNE HIDROELEKTRANE U USLOVIMA POVEĆANJA UDELA ELEKTRANA SA IZRAZITOM PROMENLJIVOŠĆU RASPOLOŽIVOSTI Autori: Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ ZNAČAJ ISPITIVANJA SASTAVA I KOLIČINA PROCJEDNIH VODA – REZULTATI MONITORINGA NA SARAJEVSKOJ SANITARNOJ DEPONIJI Autor: Amra SERDAREVIĆ Vodoprivreda 2023/3-4 Prečišćavanje otpadnih voda Prof. dr Amra...

2022/5-6

METODA FULERA I METODA FILA I ŠTAJNERA ZA DOBIJANJE TRENUTNIH GODIŠNJIH MAKSIMUMA PROTOKA – UTICAJ NA OCJENU KVANTILA VELIKIH VODA Autori: Anica MILANOVIĆ, Milorad MITRIĆ, Petar PRAŠTALO, Borislava BLAGOJEVIĆ, Vladislava MIHAILOVIĆ KORIŠĆENJE MATEMATIČKE OPTIMIZACIJE ZA REGULISANJE POPLAVA – PRIMER STUDIJE SLIVA REKE DAMODAR U INDIJI Autor: Dr. Neša ILIĆ SIMULACIJA ISTICANJA ODABRANIH KARSTNIH VRELA PIROTSKE KOTLINE Autori: Saša MILANOVIĆ, Branislav PETROVIĆ, Vesna RISTIĆ VAKANJAC, Ljiljana VASIĆ, Veljko MARINOVIĆ, Petar VOJNOVIĆ METODOLOGIJA ZA REDUKCIJU URBANIH NEPROPUSNIH POVRŠINA ANALIZOM INFILTRACIONOG POTENCIJALA ZEMLJIŠTA Autori: Tamara SUDAR, Dragutin PAVLOVIĆ, Anja RANĐELOVIĆ,Dušan PRODANOVIĆ METODOLOGIJA ZA PRORAČUN I ANALIZU INFILTRACIONIH POLJA ZA PRIHVATANJE OTICAJA SA SAOBRAĆAJNICA Autori: Željko VASILIĆ, Filip STANIĆ, Anja RANĐELOVIĆ HIDROENERGETSKI POTENCIJAL – NAJPOUZDANIJI I SVE NEOPHODNIJI OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE Autori: Tina DAŠIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Jasmina MOSKOVLJEVIĆ Vodoprivreda 2022/5-6 O aktuelnom broju časopisa, reč urednika Knjige profesora Miodraga Jovanovića Rečna hidraulika i morfilogija, Radovi i...

2021/1-2

PRORAČUN LOKALNE DEFORMACIJE REČNOG KORITA U BLIZINI PROTOČNOG NAPERA Autor: Dr Miodrag JOVANOVIĆ METODA ZA ODREĐIVANJE PROTOKA NA ULAZU U TURBINE HE „ĐERDAP 2“ Autori: Dušan PRODANOVIĆ, Nikola MILIVOJEVIĆ, Damjan IVETIĆ, Predrag VOJT IZVUĆI ISKUSTVA IZ KLIMATSKIH I HIDROLOŠKIH DOGAĐANJA 2021. GODINE Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ NASTUPILO JE VREME KADA SE BEZ AKUMULACIJA NE MOGU OBEZBEDITI USLOVI ZA OPSTANAK I RAZVOJ Autori: Tina DAŠIĆ, Miloš STANIĆ, Žana TOPALOVIĆ, Nedeljko SUDAR, Branislav ĐORĐEVIĆ SVEOBUHVATNA ANALIZA MALIH VODA NA SREDNJIM I MALIM SLIVOVIMA REPUBLIKE SRBIJE JUŽNO OD SAVE I DUNAVA Autori: Stevan PROHASKA, Jasna PLAVŠIĆ, Samir ĆATOVIĆ, Vladislava BARTOŠ DIVAC, Ognjen PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Srđan MARJANOVIĆ, Dragutin PAVLOVIĆ PROCENA KRIVE PROTOKA I REKONSTRUKCIJA POPLAVNOG TALASA U DUBOKOM KORITU SA USKIM PLAVNIM POVRŠINAMA Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ranka ERIĆ, David JAĆIMOVIĆ MODELIRANJE OPSLUŽIVANJA KONTEJNERA U LUČKIM TERMINALIMA Autori: Ivana VUKIĆEVIĆ BIŠEVAC, Miloš NIKOLIĆ, Dejana ĐORĐEVIĆ, Katarina VUKADINOVIĆ Vodoprivreda 2021/1-2 IN MEMORIAM Проф. др ДРАГУТИН Д. МУШКАТИРОВИЋ (1932 – 2021) Međunarodna naučna konferencija „Građevinarstvo 2021 - dostignuća i...

2020/1

LOKALNA EROZIJA REČNOG KORITA KAO GLAVNI UZROK OŠTEĆENJA MOSTOVSKIH KONSTRUKCIJA Autor: dr Miodrag JOVANOVIĆ ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA HIDROTEHNIČKIH NASIPA Autori: Prof. emerita, dr. sc. Tanja ROJE-BONACCI, dipl. inž. građ. UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA VODOPRIVREDU SRBIJE I MERE KOJE TREBA PREDUZIMATI U CILJU ZAŠTITE OD NEGATIVNIH UTICAJA Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ, Tina DAŠIĆ i Jasna PLAVŠIĆ OPERATIVNI MONITORING PODZEMNIH VODA SRBIJE – KONCEPT, REZULTATI I PREDLOG INTEGRACIJE U POSTOJEĆU MREŽU Autori: Zoran STEVANOVIĆ, Branislav PETROVIĆ, Veljko MARINOVIĆ, Ljiljana VASIĆ, Saša MILANOVIĆ KLJUĈNI INDIKATORI HIDROENERGETSKOG SEKTORA ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA Autor: MSc. Faruk SERDAREVIĆ dipl.ing.maš, Adnan GUŠIĆ dipl.oec, Kerim BALTA, dipl.el.ing., PREGLED HIDRODINAMIČKIH ISTRAŽIVANJA BUNARA SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA NUMERIČKIM METODAMA Autori: Đorđije BOŽOVIĆ, Dušan POLOMČIĆ KAKO OPTIMALNO OTKLANJATI ŠTETE OD POPLAVA DO KOJIH NIJE NI SMELO DA DOĐE – DA SU INSTITUCIJE RADILE SVOJ POSAO Autori: Nedeljko SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Zlatko DAVIDOVIĆ, Dejan HRKALOVIĆ, Obrad ŠARĈEVIĆ, Branislav STEVANOVIĆ, Marko FILIPOVIĆ, Marko VUKIĆEVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ PROCENA KLASE KVALITETA VODA PRIMENOM ALGORITMA NAIVNI BAJES Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ ANALIZA EFIKASNOSTI STANICE ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE “KARAŠNICA” U ILIJAŠU Autori: Nedžad MEKIĆ, Suvada ŠUVALIJA PROTICAJ VODE PRI NEPOTOPLJENOM PRELIVANJU NA NESUŽENOM, KA UZVODNOJ STRANI NAGNUTOM OŠTROIVIČNOM PRELIVU Autor: Lajoš HOVANJ Vodoprivreda 2020/1 IN MEMORIAM Prof. Mihajlo Mikle SERAFIMOVSKI (1926 – 2020) OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO UPRAVLJANJE VODOTOCIMA Autori: Emina Hadžić i Ognjen Bonacci Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, 2019 INŽENJERSKA HIDROLOGIJA Autor: Jasna...

2019 broj 4-6

Časopis Vodoprivreda 2019 broj 4-6 OCENA STATISTIČKE ZNAČAJNOSTI ISTORIJSKIH POPLAVA DUŽ TOKA REKE DUNAV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Autor: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Milena JELOVAC, Ognjen PROHASKA OSNOVA ZA IZBOR MERODAVNIH TEORIJSKIH HIDROGRAMA DUŽ TOKA REKE DUNAV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Autori: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Milena JELOVAC, Ognjen PROHASKA MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU KALIBRISANOG HIDROLOŠKOG MODELA EPIZODA ZA PRORAČUN RAČUNSKIH VELIKIH VODA Autor: Ranka ERIĆ, Jasna PLAVŠIĆ, Andrijana TODOROVIĆ, Vesna ĐUKIĆ UTJECAJ EUROKODA NA PRORAČUN NASIPA ZA OBRANU OD POPLAVA Autor: Prof. emerita, dr. sc. Tanja ROJE-BONACCI, dipl. inž. građ. GDE JE INŽENJERSKA KOMORA U DEŠAVANJIMA OKO MALIH HIDROELEKTRANA? Autori: Dr Branislav ĐORĐEVIĆ PRIMERI PRIMENE RAVNIH ELEKTROMAGNETNIH SONDI ZA MERENJE PROTOKA U KOLEKTORIMA Autor: Dušan PRODANOVIĆ, Damjan IVETIĆ KONTROLA EROZIJE ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI SMANJENJA RIZIKA OD POPLAVA U SLIVU REKE VRBAS, REPUBLIKA SRPSKA Autori: Stanimir KOSTADINOV, Radislav TOŠIĆ, Dejan HRKALOVIĆ, Svetlana NIKOLIĆ, Nedeljko SUDAR, Marijana KAPOVIĆ SOLOMUN, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Natalija MOMIROVIĆ Raduška CUPAĆ, Goran BOSANKIĆ, Slađana BUNDALO PLANIRANJE I RAZVOJ INTEGRALNIH VODOPRIVREDENIH SISTEMA PREMA NAČELIMA KLJUČNIH DIREKTIVA O VODAMA EU Autori: Nedeljko SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Tina DAŠIĆ, Dejana Đorđević, Miloš STANIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Žana TOPALOVIĆ, Slobodan MARILOVIĆ, Raduška CUPAĆ, Goran BOSANKIĆ NUMERIČKO MODELIRANJE RAVANSKOG TRANSPORTA ZAGAĐIVAČA – REZULTAT TESTIRANJA Autori: Nikola ROSIĆ, Anja RANĐELOVIĆm Nikola STOŠIĆ PRIMENA I MOGUĆNOSTI PROGRAMSKOG PAKETA „CCaLC2” ZA PROCENU UTICAJA PROIZVODNIH PROCESA U INDUSTRIJI NA ŽIVOTNU SREDINU Autor: Nevena ANĐELIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ MREŽNI MODEL ACQUANET U VODOPRIVREDNOJ SISTEMSKOJ ANALIZI Autori: Senka BUBULJ, Bojan SRĐEVIĆ DETEKCIJA NIVOA VODE U LABORATORIJSKIM REZERVOARIMA PRIMENOM TEHNIKA OBRADE SLIKA Autori: Dušan MARJANOVIĆ, Ivana VIĆANOVIĆ, Robert LJUBIČIĆ, Budo ZINDOVIĆ, Ljubodrag SAVIĆ RELATIVNA METODA U...

2019 broj 1-3

Časopis Vodoprivreda 2019 broj 1-3 ZAŠTO JE PROSECANJE REČNIH KRIVINA RIZIČNA REGULACIONA MERA? Autor: Dr Miodrag B. JOVANOVIĆ, dipl.građ.inž. NASIPI ZA OBRANU OD POPLAVA I NJIHOVA OSJETLJIVOST U KRIZNIM HIDROLOŠKIM UVJETIMA – NA PRIMJERU POPLAVA SAVE IZ 2014. GODINE- Autori: Prof. emerita, dr.sc. Tanja ROJE-BONACCI, dipl.ing.građ. SMER RAZVOJA HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE U PROCESU TRANSFORMACIJE NASELJA U ’PAMETNE’ GRADOVE Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ APPLICATION OF “IN SITU” INVESTIGATIONS ОN LIQUEFACTION MODELING AND ANALYSIS OF THE PRIMARY MEASURES TO INCREASE THE SEISMIC RESISTANCE OF THE TAILINGS DAMS Autori: Ljupcho PETKOVSKI, PhD, CEng, Prof. MOGUĆNOSTI AKTIVNE ODBRANE OD POPLAVA UPRAVLJANJEM UZ PRIMENU MATEMATIČKIH MODELA – NA PRIMERU AKUMULACIJE BOČAC NA VRBASU – Autor: Tina DAŠIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ TEORIJSKI HIDROGRAMI VELIKIH VODA NA HIDROLOŠKIM STANICAMA DUŢ TOKA REKE DUNAV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Autori: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Milena JELOVAC, Ognjen PROHASKA КARTIRANJE PARAMETRA METODE LANGBAJNA ZA PRORAČUN SREDNJIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA NA TERITORIJI SRBIJE Autori: Ognjen PROHASKA, Jasna PLAVŠIĆ, Stevan PROHASKA, Andrijana Todorović RAZVOJ I UPRAVLJANJE SISTEMIMA ZA NAVODNJAVANJE SA VEĆIM BROJEM KORISNIKA Autori: Mile BOŽIĆ, Željka RUDIĆ, Dejan MILOŠEV, Milorad STOJADINOVIĆ, Goran NIKOLIĆ, Svetlana POTKONJAK PRIKAZ MODELA NEZAVISNIH SEGMENATA ZA PRORAČUN LINIJSKOG TEČENJA U KORITU ZA VELIKU VODU Autor: Dejana ĐORĐEVIĆ, Filip STANIĆ ANALIZA HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ANKERSKOG POLJA NA BRANI GRANČAREVO Autori: Saša MILANOVIĆ, Ljiljana VASIĆ PRIMENLJIVOST I EFIKASNOST BEST-WORST METODA PRI DONOŠENJU ODLUKA U VODOPRIVREDI Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ, Senka BUBULJ, Milica ILIĆ Vodoprivredna sistemska analiza sa primenom u menadžmentu vodnih resursa Bojan Srđević i Zorica Srđević Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2016, s. 321, bogata bibliografija Ekologija vodoprivrednih sistema Autori: Branislav Đorđević i Tina...

MAPE OPASNOSTI I MAPE RIZIKA OD POPLAVA NA SLIVU RIJEKE VRBAS U BiH KAO PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM

Autori: Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Žana TOPALOVIĆ, Alma BIBOVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ REZIME Realizovane Mape opasnosti i rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas predstavljaju pilot projekat sagledavanja opasnosti i rizika od plavljenja na nivou kompletnog sliva rijeke Vrbas u BiH. Izradom mapa stvoreni su preduslovi za izradu Planova upravljanja poplavnim rizikom na slivu rijeke Vrbas u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Kartiranje poplavnih područja, opasnosti i rizika od poplava predstavlja najbitniju nestrukturnu mjeru zaštite od poplava. Međutim, da bi jedna ovakva sveobuhvatna mjera bila realizovana, potrebno je detaljno sagledati sve morfološke, hidrološke, hidrauličke i socioekonomske prilike na terenu – potencijalnom poplavnom području. Kontinualani i sa glavnim pritokama uvezan hidraulički model rijeke Vrbas u kombinaciji sa rezultatima hidrološkog modeliranja i hidrološke statističke analize sliva, koristio je neustaljeno tečenje kao ulazne granične uslove. Ovakav pristup je omogućilo praćenje propagacije poplavnog vala i odgovarajući prikaz reakcije pojedinih dijelova sliva na ekstremne padavine ranga pojave 1/20, 1/100 i 1/500 godina. Pored osnovnog cilja – dobijanja mjerodavnih hidrauličkih parametara za izradu mapa opasnosti, hidraulički model je poslužio i za provjeru postojećih krivih proticaja na vodomjernim stanicama na rijeci Vrbas. To je ukazalo na neophodnost mjerenja vodostaja i proticaja, naročito u periodima velikih voda kako bi novoodređene Q-h krive u narednom periodu dobile svoju verifikaciju. Mape opasnosti od poplava prikazane su u skladu sa usvojenom Metodologijom u zavisnosti od ranga pojave poplave, opsega plavljenja, dubine i brzine poplavnog vala. Jedna od ključnih prednosti sagledavanja poplavnog rizika u sklopu mapiranja na slivu rijeke Vrbas, jeste uzimanje vektorske vrednosti brzine poplavnog vala u svakoj tački poplavnog poligona primjenom 2D hidrauličkog modeliranja. To za posljedicu ima vjerodostojniji prikaz vrijednosti...

DOPRINOS HIDROTEHNIČKOG INŽENJERSTVA SRBIJE RAZVOJU ZEMLJE I NJENOG OKRUŽENJA

Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ REZIME Godine 1868. u Beogradu je organizovana ’Tehničarska družina’, prva organizacija inženjera i tehničara na ovim prostorima. Povodom jubileja, 150 godina od prve esnafske organizovanosti inženjera, sažeto se razmatraju doprinosi hidrotehničkih inženjera razvoju Srbije, ali i u nekim zemljama u okruženju. U razvoju hidrotehničkih sistema mogu se izdvojiti četiri perioda: (1) tokom sticanja državnosti Srbije pa do Velikog rata, (2) između dva rata, (3) period najintenzivnijeg razvoja nakon II Svetskog rata pa do krize koje je dovela do raspada SFRJ, (4) sadašnji period. U članku se sažeto prikazuju karakteristike razvoja u tim periodima. Najbrži razvoj je bio u trećem periodu, kada su izgrađeni izuzetno značajni sistemi koji su Srbiju tada svrstavali u sam vrh svetskog graditeljstva. U tom periodu je bio usvojen vrlo važan strateški razvojni princip da se svi objekti i sistemi, pa i oni najveći i najsloženiji realizuju vlastitim snagama. Da bi se to ostvarilo paralelno se razvijala i prateća industrija (mašinogradnja, industrije građevinskih materijala), a mnogo se ulagalo u nauku i školovanje kadrova, da mogu samostalno da prime na sebe planiranje, izgradnju, eksploataciju i održavanje i najsloženijih objekata i sistema. U članku se prikazuju samo neki od ključnih hidrotehničkih objekata i sistema izgrađenih u tom periodu. Sadašnji period, na žalost, karakteriše stagnacija u hidrotehničkom razvoju u Srbiji i celom regionu u odnosu na potrebe i mogućnosti, jer se ne uočava snažna razvojna komponenta izgradnje vodoprivrednih sistema.   PREUZMITE PUN...

2018 broj 1-3

časopis vodoprivreda 2018 broj 1-3 JUBILEJ ČASOPISA ’VODOPRIVREDA’ – PEDESET GODINA U NEPREKIDNOJ SLUŽBI NAUCI I LJUDIMA Doprinos hidrotehničkog inženjerstva Srbije razvoju zemlje i njenog okruženja – Povodom jubileja strukovne organizovanosti inženjera Srbije Autor: Branislav Đorđević Upravljanje poplavama na velikim rekama kroz istoriju i nove strategije u svetlu klimatskih promena Autori: Srđan KOLAKOVIĆ, Slobodan KOLAKOVIĆ, Sandor KOVACS Osamdeset godina izgradnje brana – ključnih objekata hidrosistema u Republici Makedoniji Autor: Ljupčo PETKOVSKI PORTRETI STVARALACA Autor: Branislav Đorđević Analiza efekata planiranih akumulacija za ublažavanje velikih voda na slivu Topčiderske reke Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Danijela JELUŠIĆ, Dragomir JEVTIĆ Hidraulička analiza recirkulacionih tokova Autor: Miodrag JOVANOVIĆ Određivanje hidrograma velikih voda za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava – Na primjeru sliva rijeke Vrbas, BiH Autori: Žana TOPALOVIĆ, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR Mape opasnosti i mape rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas u BiH kao podloga za izradu planova upravljanja poplavnim rizikom Autori: Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Žana TOPALOVIĆ, Alma BIBOVIĆ, Branislav Đorđević Primena karata ranjivosti u definisanju zona sanitarne zaštite u karstu na primeru Zlotskog izvorišta Autori: Uroš MILIĆ, Vladimir ŽIVANOVIĆ, Igor JEMCOV Metoda godišnjih ekstrema i pikova u analizi velikih voda Autori: Ajla MULAOMEROVIĆ-ŠETA, Emina HADŽIĆ, Nerma LAZOVIĆ, Hata MILIŠIĆ Primjena naprednih oksidacijskih procesa u prečišćavanju otpadnih voda – Fenton proces Autor: Amra SERDAREVIĆ Planiranje rada hidroelektrana za kratkoročni period i korištenje njihove fleksibilnosti u tržišnom okruženju Autori: Faruk SERDAREVIĆ i Mirsad ŠABANOVIĆ Odabir metode za pronos nanosa u proračunu opšte deformacije korita rijeke Željeznice Autori: Nerma LAZOVIĆ i Emina HADŽIĆ Određivanje dnevnih varijacija influenta za primjenu dinamičke simulacije uređaja za preradu otpadnih voda Autori: Alma DŽUBUR, Manfred SCHÜTZE, Amra SERDAREVIĆ Prevencija kvarova sprječavanjem rasta i uklanjanjem korijenja drveća u kanalizacijskim...

2016/2

časopis Vodoprivreda 2016/2 RAZVOJ METODA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE TERITORIJE U ZONI SISTEMA OSETLJIVIH NA POPLAVE – NA PRIMERU RUDNIKA I TERMOELEKTRANE GACKO Autori: Tina DAŠIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Petar MILANOVIĆ, Miloš STANIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Nedeljko SUDAR     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 137-146 LABORATORY ANALYSIS OF BUILDING BLOCKAGE EFFECTS ON URBAN FLOOD PROPAGATION Autori: Qi ZHOU, Wangyang YU, Albert S. CHEN, Chunbo JIANG, Guangtao FU, Dragan A. SAVIĆ b, Slobodan DJORDJEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 147-154 VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA INDIKATORA DUGOROČNE PERFORMANSE VODOPRIVREDNIH SISTEMA Autori: Bojan SRĐEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 155-165 UTICAJ PODVODNIH KASKADA NA RASPORED PROTOKA KOLIČINE KRETANJA NA UŠĆU I VREDNOSTI PARAMETARA U LINIJSKIM MODELIMA UŠĆA Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ivan STOJNIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 167-179 ASPEKTI MERENJA BRZINE VODE AKUSTIČNOM DOPLER ANEMOMETRIJOM Autori: Damjan IVETIĆ, Jovan ĐORĐEVIĆ, Dušan PRODANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 181-190 NOVI PRISTUPI MODELIRANJU PRIPREME VODE ZA PIĆE Autor: Suvada JUSIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 191-201 UTICAJ KOMPENZACIONOG BAZENA NA DIMENZIONISANJE HIDROELEKTRANE I NIZVODNA OGRANIČENJA Autori: Slobodan MILIĆ  i Marija MILIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 203-209 PROCENA KOROZIVNIH KARAKTERISTIKA VODE PREMA INDEKSIMA AGRESIVNOSTI – PRIMER BUNARSKOG POLJA U VOJVODINI- Autori: Andrija NEDELJKOVIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, Nemanja BRANISAVLJEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 211-219 HIDRODINAMIČKA ANALIZA OPRAVDANOSTI UTISKIVANJA NOVIH DRENOVA NA VEĆOJ DUBINI NA BUNARIMA BEOGRADSKOG IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA Autori: Đorđije BOŽOVIĆ, Dušan POLOMČIĆ, Dragoljub BAJIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 221-233 PRILOG RAZMATRANJU PROMENA KLIMATOLOŠKIH ELEMENATA NA PODRUČJU NOVOG...

RAZVOJ METODA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE TERITORIJE U ZONI SISTEMA OSETLJIVIH NA POPLAVE – NA PRIMERU RUDNIKA I TERMOELEKTRANE GACKO

Autori: Tina DAŠIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Petar MILANOVIĆ, Miloš STANIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Nedeljko SUDAR REZIME Veliki sistemi kako što su rudnici sa otvorenim kopovima i termoelektrane posebno su osetljivi na plavljenje. Ispad iz pogona takvih sistema zbog plavljenja kopova i/ili ugrožavanja drugih vitalnih instalacija sistema – izaziva teške posledice na najširem prostoru, na nivou države, jer se štete i zastoji u radu lančano prenose na sve prizvodne sisteme i naselja. Zbog toga je neophodno da se zaštita takvih sistema od velikih voda veoma ozbiljno razmatra, primenom matematičkih modela, na dva nivoa: (a) tokom namenskog uređenja teritorije u okruženju sistema da mogu bez drastičnih posledica da izdrže ekstremne hidrološke situacije, (b) tokom operativnog upravljanja takvim sistemima u periodima velikih voda. U članku se na primeru rudnika i TE Gacko razmatraju mogućnosti realizacije oba zadatka primenom savremenih metoda matematičkog modeliranja. Razvijen je spregnuti matematički model koji, primenjen na RiTE Gacko, omogućava: (a) da se ispitaju hidrološko-hidraulički scenariji dešavanja u široj zoni tog sistema tokom pojave velikih voda, kako bi se sagledalo kako treba planski urediti šire okruženje (nasipi, retenzije) da ne bi došlo do ugrožavanja vitalnih objekata, (b) da se tokom odvijanja nepovoljne hidrološke situacije omogući da se upravljačkim softverom, uz korišćenje informacija koje se u realnom vremenu sakupljaju sa sliva, donose najpovoljnije upravljačke odluke za korišćenje postojećih akumulacija i retenzija, kako bi se zaštitili najvitalniji objekti tog važnog i vrlo osetljivog energetskog sistema. preuzmite pun...

KATEGORIJE POUZDANOSTI KOJE SE MORAJU PROVERAVATI TOKOM PLANIRANJA I KORIŠĆENJA VODOPRIVREDNIH SISTEMA

Autori: Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ REZIME Sa stanovišta pouzdanosti – ključnog pokazatelja probabilističke efektivnosti sistema – vodoprivredni sistemi (VS) spadaju u klasu najzahtevnijih sistema, sa brojnim kategorijama pouzdanosti koje treba analizirati i verifikovati tokom projektovanja, ali koje treba ažurno pratiti i tokom eksploatacije sistema. Pri planiranju, a naročito pri eksploataciji sistema neke od tih važnih provera pouzdanosti ne obavljaju se ažurno i celovito, zbog čega i nastupaju neki incidentni događaji (poplave, havarijski događaji na planu kvaliteta voda, itd.) koji se, najčešće, podvedu pod ’višu silu’. A to je loše, jer se ne izvuku zaključci za neophodna povećanja odgovarajuće kategorije pouzdanosti. Cilj članka je da sistematizuju kategorije pouzdanosti koje se moraju analizirati, verifikovati i ažurno pratiti tokom korišćenja VS. Ključne kategorije pouzdanosti koje se ovde razmatraju su: • obezbeđenost isporuke vode potrošačima, • pouzdanost objekata i sistema, • operativna gotovost sistema, • konstrukcijska i hidraulička sigurnost objekata / sistema, • hidrološka pouzdanost sistema, • pouzdanost ljudi koji upravljaju sistemima, • pogodnost sistema sa stanovišta tekućeg i investicionog održavanja, • pouzdanost sistema za osmatranje i praćenje objekata, • pouzdanost sa gledišta bezbednosti iz okruženja i prema okruženju VS. U članku se razmatraju ključni aspekti navedenih kategoraja pouzdanosti, mogućnosti njihovog ugrađivanja u projektna rešenja – od izbora konfiguracija sistema i dimenzionisanja objekata, izbora prateće opreme od koje zavisi pouzdanost VS, do kasnijih ažurnih provera pouzdanosti tokom eksploatacije sistema. Te provere su neophodne (a često se prenebregavaju), jer je pouzdanost vodoprivrednih sistema dinamička kategorija, koja se menja tokom vremena, pa se mora proveravati i dovoditi na neophodan nivo. preuzmite pun...

2016/1

časopis Vodoprivreda 2016/1 STATISTIČKA ANALIZA VELIKIH VODA U PRISUSTVU IZUZETAKA Autor: Jasna PLAVŠIĆ, Dragutin PAVLOVIĆ, Vladislava MIHAILOVIĆ, Borislava BLAGOJEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 5-17 HYDROLOGY OF LAKE PRESPA Autor: Cvetanka POPOVSKA     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 19-28 KATEGORIJE POUZDANOSTI KOJE SE MORAJU PROVERAVATI TOKOM PLANIRANJA I KORIŠĆENJA VODOPRIVREDNIH SISTEMA Autori: Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 29-44 JEDAN PRIMER KORIŠĆENJA SAVREMENIH NUMERIČKIH ALATA U PROJEKTOVANJU I ODRŽAVANJU REČNIH REGULACIONIH GRAĐEVINA Autor: Miodrag B. JOVANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 45-52 PROJEKCIJA RAZVOJA OSMATRAČKE MREŽE PODZEMNIH VODA U REPUBLICI SRBIJI Autori: Petar DOKMANOVIĆ, Zoran STEVANOVIĆ, Saša MILANOVIĆ, Bojan HAJDIN, Vesna RISTIĆ-VAKANJAC, Veljko MARINOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 53-62 NOV PRISTUP U DEFINISANJU TEORIJSKIH HIDROGRAMA VELIKIH VODA NA HIDROLOŠKI IZUČENIM PROFILIMA –TEMA I DILEMA Autori: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 63-73 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAVI Autori: Tanja ROJE-BONACI i Ognjen BONACCI     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 75-85 METODOLOGIJA PRORAČUNA SPREGNUTIH DUBINA KOD UMIRUJUĆIH BAZENA NEPRIZMATIČNIH STEPENASTIH BRZOTOKA Autori: Robert LJUBIČIĆ, Budo ZINDOVIĆ, Bojan MILOVANOVIĆ, Radomir KAPOR, Ljubodrag SAVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 87-94 ANALIZA EKSTREMNIH VODA NA SLIVU SKADARSKOG JEZERA Autori: Goran SEKULIĆ, Mirjana POPOVIĆ, Nevzeta ALILOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 95-105 UPRAVLJANJE VODAMA U DRŽAVAMA U TRANZICIJI Autor: Mitja BRILLY     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 279-281 p. 107-113 NOVI INDIKATORI ZA RAČUNANJE INDEKSA ODRŽIVOSTI U PLANIRANJU I UPRAVLJANJU VODNIM RESURSIMA Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No....

URBANA REGULACIJA I INTEGRALNO UREĐENJE DOLINSKOG PROSTORA, NA PRIMERU REKE BOSNE U ZONI GRADA DOBOJA

Autori: Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Marko VUKIĆEVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ REZIME U katastrofalnom povodnju iz maja 2014. na reci Bosni i nekim njenim pritokama (Spreča) javile su se velike vode koje su bile bliske verovatnoći javljanja od 0,1% (hiljadugodišnja velika voda). U tom poplavnom događaju, koji do sada nije zabeležen na ovim prostorima, naviše su stradala urbana područja u srednjem i donjem toku rijeke Bosne, a među navećim stradalnicima je Grad Doboj. Odmah nakon poplave pristupilo se izradi projekta regulacije rečnih korita, u narednom periodu se planira uređenje dela doline reke Bosne u zoni Doboja, na potezu od ušća reke Usore do ušća reke Spreče. Projekat je rešavan kao integralni projekat, koji podrazumeva regulaciju reke Bosne i pomenutih ušća, ali i hidrotehničko, urbano i ekološki-hortikulturno uređenje inundacionog dolinskog prostora. Na tom potezu r. Bosne predviđeno je da se prostiru i delovi uspora dve male hidroelektrane (MHE Doboj i MHE Cijevna 1), od sedam MHE koje se predviđaju na kaskadi malih pribranskih hidroelektrana u osnovnom koritu reke Bosne. Za regulaciju su korišćeni principi urbane i naturalne regulacije, kako bi realizovalo više hidrotehničko-zaštitnih, urbanih, socijalnih, ekoloških i drugih ciljeva. Projektom se ostvaruje zaštita Doboja od talasa velike vode 1%, sa propisanom zaštitnom visinom od 0,8 m, odnosno od povodnja 0,2%, ali bez zaštitne visine. Realizuje se i cilj da se projektom stvore svi uslovi da se urbana struktura Doboja na najskladniji način poveže sa rekom Bosnom i njenim uređenim inundacijama. Projektom su date okvirne preporuke sistemskog i integralnog rešavanja produkcije i transfera plivajućeg nanosa u gornjim delovima sliva, jer je u većini poplavljenih gradova u slivu reke Bosne plivajući nanos izazvao dodatne redukcije...

EKSPERTNI SISTEMI ZA PLANIRANJE I OPERATIVNO SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA

Autori:Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ REZIME U Teoriji pouzdanosti je dobro poznato: u upravljačkom lancu odlučivanja i operativnog sprovođenja upravljačkih odluka najslabija, najnepouzdanija karika je – čovek. To je posebno izraženo u slučaju odlučivanja u kriznim situacijama, naročito onim kada se odlučuje u vremenskoj iznudici, kada treba brzo donositi odluke sa velikim bezbednosnim rizicima i posledicama. U takvim okolnostima dolazi do radikalnog smanjivanja svih komponenti kognitivnih / spoznajnih funkcija čoveka: percepcije, sinteznog korišćenja znanja, pamćenja, pravilne sistematizacije prioriteta i značajnosti problema, sposobnosti donošenja brzih odluka, sagledavanja rizika i posledica upravljačkih operacija. Posledica takvog stanja je da se u kriznim stanjima naglo povećavaju veličine h(t) – ’funkcije intenziteta pogrešaka čoveka tokom vremena’, koja je analogna sa poznatom funkcijom iz Teorije pouzdanosti (t) – ’funkcijom opasnosti od kvara’ kod tehničkih sistema. Upravo iz tih razloga u sve delatnosti koje su vitalno važne po bezbednost ljudske zajednice, posebno u onim upravljačkim aktivnostima koje se odigravaju u kriznim stanjima sa nizom neizvesnosti i velikim potencijalnim rizicima i opasnostima, uvode se Ekspertni sistemi (ES) kao neophodna, nezamenljiva podrška upravljanju. Ekspertni sistem (ES) je računarski softver koji povezuje u jednu celinu informacione baze, matematičke modele, empirijska znanja i ocene eksperata, inženjerijsku intuiciju, heuristička pravila, kako bi na osnovu odgovarajućeg generatora zaključaka ES mogao da blagovremeno pruži donosiocu odluke koristan savet koji će mu pomoći da donese najbolju upravljačku odluku. Odbrana od poplava jedna je od bezbednosno najdelikatnijih operacija u upravljanju vodama, koja u sebi krije i rizike da se pogrešnim upravljanjem mogu izazvati i nepovoljniji efekti od onih koji bi bili da upravljanje nije ni izvršeno. Zato postaje neizbežno da se što pre pristupi izradi...

RAZVOJ DISTRIBUIRANOG MODELA ZA HIDROLOŠKE SIMULACIJE OTICAJA NA SLIVOVIMA U KARSTU

Autori: Nenad JAĆIMOVIĆ 1), Tina DAŠIĆ 1), Miloš STANIĆ 1), Branislav ĐORĐEVIĆ, Petar MILANOVIĆ, Nedeljko SUDAR2), Slaviša SAVIĆ3) 1) Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, 2) Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 3) JU Vode Srpske REZIME Hidrološki matematički modeli za modeliranje režima oticaja na slivovima postaju znatno složeniji u uslovima slivova u karstnim terenima, kod kojih je dominantna komponenta poniranja i tečenja kroz podzemnu karstnu hidrografsku mrežu. U članku se razmatra primena fizički zasnovanog, distribuiranog hidrološkog modela za simulaciju oticaja na slivovima u karstu. Model 3Dnet-HET je razvijen za simulaciju oticaja na slivu reke Trebišnjice, u uslovima veoma karstifikovanog terena, sa karstnim poljima, a proveravan je i tariran simulacijama na slivu Dabarskog polja i reke Bregave. Razvijeni model je u potpunosti zasnovan na fizičkim zakonitostima kojima se opisuje transformacija padavina u površinski i podzemni oticaj. Proračun transformacije padavina u oticaj je funkcionalno podelјen na dva osnovna dela, gde izlaz iz prvog dela predstavlјa ulaz u drugi. U prvom delu simulira se vertikalno kretanje vode i formiranje podzemnog i površinskog oticaja, na osnovu padavina i meteoroloških uslova kao ulaznih parametara. Drugi deo razvijenog hidrološkog modela predstavlјa (uslovno horizontalno) kretanje vode u karstnoj sredini. Model se pokazao vrlo uspešnim i primenljivim za analize geneze protoka u uslovima karsta, jer su analize tariranja sa periodima izvršenih osmatranja pokazali vrlo dobro slaganje zabeleženih i modeliranih hidroloških serija. Model je pogodan i za rešavanje zadataka planiranja, a posebno je dragocen u uslovima eksploatacije sistema, pod uslovom da se obezbedi dobra i operativna podrška mernim i informacionim sistemom (brza dostava podataka o padavinama, itd.). preuzmite pun...

ISTRAŽIVANJE NERAVNOMERNOSTI VODNIH REŽIMA KAO BITAN PREDUSLOV ZA REALIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA, NA PRIMERU CRNE GORE

Autor: Goran SEKULIĆ i Branislav ĐORĐEVIĆ REZIME U skladu sa tendencijama u svetu, i u regionu Balkana se pristupa intnezivnom korišćenju obnovljivih izvora energije. Međutim, taj zaokret u energetskoj politici nije bio propraćen odgovarajućim istraživanjima, koja bi dala potrebne podloge za realnije analize moguće proizvodnje takvih postrojenja i njihov uticaj na okruženje. Taj nedostatak podloga je posebno izražen u slučaju malih hidroelektrana (MHE). U članku se na primerima iz Crne Gore razmatraju hidrološke podloge koje su neophodne za pouzdanije određivanje proizvodnje MHE i ocenu njihovog uticaja na okruženje. Pokazuje se da vremenska neravnomernost protoka veoma bitno utiče na planiranje MHE i određivanje njihove moguće proizvodnje. Uticaj neravnomernosti protoka na performanse MHE je mnogo veći no što se smatralo. Rasprostranjena praksa da se proizvodnja MHE određuje na bazi oskudnih podloga o prosečnim protocima dovodi do pogrešnih investicionih odluka, jer će u realnim uslovima proizvodnja MHE biti znatno manja. Posebno se razmatra veoma bitna podloga za planiranje MHE – kriva trajanja dnevnih protoka. Analiziraju se njene karakteristike i vrše uopštavanja sa gledišta primene pri odlučivanju o građenju MHE. Definišu se i vrlo važni principi, kriterijumi i ograničenja o uklapanju MHE u ekološko, socijalno i drugo okruženje. preuzmite pun...

IZGRADNJA VODOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE JE NAJVAŽNIJI I KONTINUIRANI DRŽAVNI RAZVOJNI PROJEKT

Чланак објављен у монографији Српске академије науке и уметности: ”Могуће стратегије развоја Србије”, САНУ, 2014. уредник: академик Часлав Оцић, с. 309-322, ИСБН 978-86-7025-643-9  презентира се овде због значаја теме која се у чланку разматра.   ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ И КОНТИНУИРАНИ ДРЖАВНИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТ БРАНИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ Универзитет у Београду, Грађевински факултет, professor honoris causa Улица Деспота Оливера 2/41, 11000, Београд, Србија E-mail: branko@grf.bg.ac.rs   САЖЕТАК: Од најстаријих цивилизација па све до данас велики хидротехнички пројекти су третирани као највећи државни развојни пројекти. Такве пројекте су државе реализовале управо у кризним временима, као један од предуслова за излазак из криза, покретање и убрзавање развоја. Познато је да реализација неког великог интегралног водопривредног система покреће развој више од 40 разних привредних грана. То подразумева да државе саме реализују своје развојне пројекте и саме управљају њима. С тог полазишта се мора критички сагледавати садашња веома лоша пракса да Србија странцима поверава реализацију великих система у области вода, на Морави, Дрини, Ибру. И чак им поверава већинска управљачка права. У раду се разматрају стратешке грешке Србије, која је у великој заблуди чак и у самом поимању чињенице – шта су то заиста развоји пројекти. КЉУЧНЕ РЕЧИ: водопривредна инфраструктура, развојни пројекти, грађевинарство, Србија УМЕСТО УВОДА – СИСТЕМАТСКО УНИШТАВАЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА И СЕКТОРА ВОДА Када се говори о развојној политици једне државе мора се разматрати улога два носећа стуба развоја: а) грађевинарства, б) хидротехничка инфраструктуре. Нажалост, у Србији се већ дуже време систематски и сасвим хотимично разарају управо та два главна носећа стуба развоја, а да нико не увиђа сву погубност таквог деловања. Грађевинарство, некада најснажнија грана наше привреде, познато широм света, које је с...

PORAŽAVAJUĆA ISKUSTVA DOSADAŠNJIH PRIVATIZACIJA

Uvodna napomena Uredništva   Ponovo se, nekako skriveno, kao uvek kada se rade sramne stvari, počinje da pominje privatizacija vodovoda kao ‘spas’ za tu vitalno najvažniju komunalnu infrastrukturu. Zato Uredništvo časopisa pokreće diskusiju na tu temu, člankom koji je u nastavku. Mole se svi zainteresovani da se uključe u diskusiju, dajući svoje mišljenje u delu za diskusiju, na kraju članka. * * * PRIPREMIMO SE ARGUMENTIMA PROTIV PRIVATIZACIJE VODA I VODOVODA Branislav Đorđević, Borislav Milutinović i Branislav Babić PORAŽAVAJUĆA ISKUSTVA DOSADAŠNJIH PRIVATIZACIJA! U periodu 2004.-2005. godine naša struka, u tesnoj saradnji sa strukovnim sindikatima, uspela je da se uspešno izbori protiv privatizacije Beogradskog vodovoda, mada je proces otuđenja vodovoda bio već daleko poodmakao. Tada je, u uslovima kada nismo bili strukovno povezani kao što smo sada formiranjem našeg Kluba, vrlo uspešno korišćen elektronski način komuniciranja i obaveštavanja javnosti, koji je izazvao veliku pažnju u zemlji, ali i znatno šire. Podrške smo dobijali iz mnogo šireg okruženja nego što smo očekivali. Ispostavilo se da je ta naša borba bila pionirski poduhvat, jer smo uspeli ono što nisu uspele brojne metropole, koje su uletele u ‘ralje’ sprege interesa domaćih centara političke i finansijske moći i stranih multinacionalnih kompanija. Vreme je pokazalo da je naš otpor bio vrlo delotvoran, jer su se sve privatizacije vodovoda koje su obavljene u svetu pokazale vrlo neuspelim. Mogu se izvući vrlo dragocena iskustva iz tih neuspelih privatizacija, od kojih su se mnoge završile tako što su municipalne vlasti morale da otkupe nazad svoje vodovode. U svim slučajevima odmah nakon kupovine vodovoda došlo je do drastičnih povećanja cena vode. U Parizu je cena vode povećana za 260%,...

2017/2

časopis VODOPRIVREDA broj 2017/2 ODRŽIVO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA I WATER FOOTPRINT KONCEPT: PRIMER PRIMENE U VOĆARSTVU Ružica STRIČEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ, Mirjam VUJADINOVIĆ-MANDIĆ, Bojan SRĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 183-190 METODOLOGIJA POPRAVKE POKAZATELJA UČINKA RADA DRENAŽNIH SISTEMA Autor: Mile BOŢIĆ    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 191-204 UTICAJ RAZLIČITOG NAČINA KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA NA INFILTRACIJU VODE U PESKOVITO-ILOVASTIM ZEMLJIŠTIMA Autori: Boško GAJIĆ, Branka KRESOVIĆ, Ljubomir ŢIVOTIĆ, Sneţana DRAGOVIĆ, Ranko DRAGOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 205-211 PARAMETRI DIFUZNIH MODELA ZA NEKE VODOTOKE U BOSNI I HERCEGOVINI DIO II: TERENSKA ISTRAŢIVANJA NA RIJEKAMA U BiH I ODREĐIVANJE PARAMETARA DIFUZIONIH MODELA Autor: Haša BAJRAKTAREVIĆ- DOBRAN     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 213-224 ПРОРАЧУН СЕИЗМИЧКИХ ХИДРОДИНАМИЧКИХ ОПТЕРЕЋЕЊА Autori: Bojan MILOVANOVIĆ, Anna Ingaitsa MUGANDA, Vladan KUZMANOVIĆ, Ljubodrag SAVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 225-231 OCJENA SAMOPREČIŠĆAVAJUĆE SPOSOBNOSTI RIJEKE NERETVE PRIMJENOM MATEMATIČKOG MODELA KVALITETA VODE Autori: Hata MILIŠIĆ, Emina HADŢIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 233-243 SRBIJA I BUJIČNE POPLAVE: TRI GODINE POSLE KATASTROFE U MAJU 2014. GODINE Autori: Ratko RISTIĆ, Siniša POLOVINA, Ivan MALUŠEVIĆ, Vukašin MILĈANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 245-252 ASIMILACIJA RAČUNSKOG MODELA DUNAVA OD NOVOG SADA DO HE „ĐERDAP 1“ U PRIBLIŽNO REALNOM VREMENU – REZULTATI TESTIRANJA Autori: Nikola ROSIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Boban STOJANOVIĆ, Dragana OBRADOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 253-261 ANALIZA PRELAZNIH REŽIMA NA DERIVACIONOM POSTROJENJU HE „NEVESINJE“ Autori: Dalibor DRAŠKOVIĆ, Radmilo GLIŠIĆ, Branislav KOLAREVIĆ, Milena LUČIĆ, Tamara ŠUMAR, Radivoj CVETIĆANIN, Marina DIMKIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 288-290 p. 263-274 ŠIFARSKI SISTEM POVRŠINSKIH VODA SRBIJE...

Male hidroelektrane ne mogu biti zamena za velika i srednja hidroenergetska postrojenja – na primeru Crne Gore

Autor: Đorđević Branislav, Šaranović Milinko, Vujadinović Srđan Sažetak Tvrdnja tzv. ‘ekoloških eksperata’ da se ne smeju graditi hidroelektrane na većim vodotocima, već da se sve potrebe za energijom mogu podmiriti iz malih hidroelektrana – predstavlja i energetsku i ekološku besmislicu. Energetsku – jer su potencijali malih elektrana najčešće deset do dvadeset puta manji od potencijala velikih elektrana, ekološku – jer su male elektrane u ekološkom pogledu neuporedivo nepovoljnije od velikih, jer se najčešće radi o derivacionim postrojenjima, sa velikim uticajem na vodne režime. Autori razmatraju poželjnu strategiju iskorišćenja vodnih potencijala Crne Gore. Na većim rekama – Morači, Komarnici, Pivi, Tari, Ćehotini, Limu i Ibru – Crna Gora može da realizuje hidroenergetski potencijal u granicama [5,4÷6,1] TWh/god, zavisno od varijante korišćenja voda. Na postojećim objektima je iskorišćeno oko 1,67 TWh/god, instalisane snage 658 MW. Na malim elektranama ukupni potencijal koji je do sada sagledan iznosi oko 0,41 TWh/god., što je oko 15 puta manje od potencijala na velikim hidroelektranama. Pošto se okvirne potrebe Crne Gore u električnoj energiji oko 2021. godine procjenjuju na oko 6,9 TWh/god., stepen pokrivenosti elektroenergetskog konzuma obnovljivom energijom iz hidroelektrana mogao bi da dostigne vrednost i preko 80%, što bi Crnu Goru svrstalo u sam svetski vrh. Veće elektrane su dispozicionim merama skladno uklopljene u ekološko okruženje. Međutim, imajući u vidu postulat o Crnoj Gori kao ekološkoj državi, neophodno je da se definišu jasni uslovi i kriterijumi za iskorišćenje dela vodnih snaga koji se koristi preko malih hidroelektrana. U radu se razmatraju mogućnosti realizacije malih elektrana u Crnoj Gori i analiziraju uslovi i kriterijumi njihovog uklapanja u ekološko i socijalno okruženje. Uslovi za to uklapanje su znatno...

Određivanje potrebnih protoka nizvodno od brana i rečnih vodozahvata

Autor: Đorđević Branislav, Dašić Tina Sažetak Pri planiranju vodoprivrednih sistema sa akumulacijama i vodozahvatima jedna od ključnih projektnih odluka jeste: koliki protok odabrati kao obavezno ispuštanje iz akumulacije, odnosno nizvodno od vodozahvata. U radu je izvršeno jasno metodološko razgraničenje pojmova: garantovani ekološki protok, protok za vodoprivredne potrebe, potrebno ispuštanje nizvodno od brane ili rečnog vodozahvata. Analizom metoda koje se koriste u svetu, kao i na bazi hidroloških studija malih voda i morfološko-ekoloških analiza koje su urađene na našim vodotocima, autori su definisali novu metodu za izbor garantovanih ekoloških protoka pri planiranju na ovom prostoru Evrope. Prednosti metode su: (a) jednostavnost primene, jer se zasniva na analizi verovatnoća mesečnih malih voda, (b) prilagođenost životnim aktivnostima biocenoza u rečnom biotopu (protoci su različiti u toplom i hladnom delu godine), (c) u malovodnim periodima ti protoci su veći od protoka koji bi bili u prirodnom stanju, tako da predstavljaju najdelotvorniju zaštitu vodenih ekosistema.   preuzmite pun tekst...

Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske

Autor: Đorđević Branislav V., Sudar Nedeljko, Hrkalović Uroš, Knežević Božo Sažetak Tokom 2012. godine u Republici Srpskoj je završen planski dokument ‘Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske’1. Dokument, koji u celovitom vidu ima 300 strana i 15 obimnih aneksa, predstavlja strateški planski dokument najviše državne značajnosti, kojim se zaokružuje jedan dug proces strateškog planiranja u sektoru voda u Republici Srpskoj. Do nedavna su takvi dokumenti imali vrlo određen i logičan naziv – Vodoprivredna osnova, po čemu je hidrotehnička struka bila na najbolji način prepoznatljiva i planski uvažavana, i velika je šteta što se od tog naziva odustalo (videti fusnotu). Dokument Strategije se finalizuje i na ovaj način, preglednim člankom, pre svega zbog metodoloških specifičnosti, ali i zbog toga što su režimi voda na čitavom području Balkana tesno međuzavisni, tako da se stavljanjem na uvid planskih rešenja u Republici Srpskoj stvaraju uslovi za tešnju koordinaciju planskih aktivnosti u oblasti voda u svim zemljama u okruženju. U članku se prikazuju relevante ocene vodnih režima, stanje u pojedinim granama vodoprivrede, strateška rešenja po granama, kao i sve druge prateće planske aktivnosti koje će pratiti vodoprivredni razvoj u Republici Srpskoj. Na osnovu analize postojećeg stanja po svim relevantnim komponentama, daju se strateške odrednice daljeg razvoja vodoprivrede, principi njene organizacije i budućeg finansiranja, načini uklapanja planiranih sistema u socijalno i ekološko okruženje. U Zaključcima se specificiraju najvažnija strateška opredeljenja trajnog karaktera, ona koja sigurno neće demantovati vreme.   preuzmite pun tekst...

Rehabilitacija reka – nužan odgovor na pogoršanje ekoloških i klimatskih uslova u gradovima

Autor: Popovska Cvetanka, Đorđević Branislav Sažetak Reke u zonama naselja u procesu urbanizacije doživljavaju najveće morfološke i hidrauličke promene. Promene su izazvane regulacijama koje ranije nisu vodile računa o ekološkoj i sociološkoj ulozi reke u urbanoj matrici grada. Zbog toga često dolazi do degradacije reka kao ekoloških sistema, ali i kao akvatorija koje imaju izuzetno važnu sociološku i humanu dimenziju u uslovima razvoja gradova. Sa jačanjem ekološke svesti društva, podstaknutim i sve većim pogoršavanjem ekoloških i klimatskih uslova u gradovima, javlja se potreba da se izvrše radovi na revitalizaciji reka. Ako se pođe od sistematizacije da postoje tri mogućnosti ekološke obnove reka – restauracija, rehabilitacija i remidijacija – može se konstatovati da restauracija (vraćanje u prvobitno ekološko stanje) praktično nije moguća, imajući u vidu obim antropogenih uticaja u širem priobalnom pojasu. Međutim, praktično u svim slučajevima je moguća mera rehabilitacije, kojom se značajno poboljšavaju ekološki uslovi reke, pa se ona pretvara u gradsku akvatoriju koja je u poželjnom ekološkom, urbanom i sociološkom stanju. Mera revitalizacije vodotoka u zonama naselja je nerazdvojni deo mera integralnog uređenja, korišćenja i zaštite voda koje su planirane strateškim planskim dokumentima u oblasti voda. Te aktivnosti su ključne za harmonizaciju pet baznih kategorija od kojih zavisi kvalitet jednog složenog urbanog sistema: Prirode (voda, vazduh, klimatski parametri), socijalne sredine), urbane strukture, javnih službi, mrežnih infrastrukturnih sistema. Pošto se ti odnosi tokom vremena narušavaju, pre svega zbog aktivnosti ljudi, potrebni su povremeni radovi na poboljšanju vodoprivrednih sistema i rehabilitaciji reka. U ovom članku se razmatraju pogrešni pristupi urbanizaciji u zoni rečnih koridora u nekim gradovima, kao i potreba i velike mogućnosti revitalizacije reka na urbanim područjima. Novu dimenziju...

Povećanje efikasnosti upravljanja akumulacijama u periodu odbrane od poplava – na primeru Hidroenergetskog sistema na Trebišnjici

Autor: Đorđević Branislav, Dašić Tina, Sudar Nedeljko Sažetak Postepeno pogoršanje ekstremnih hidroloških fenomena – povećanje talasa velikih voda i smanjenje malih voda i produženje njihovog trajanja – postavlja sve zahtevnije uslove da se akumulacije koriste za aktivnu odbranu od poplava i za poboljšanje režima malih voda. Zbog toga je i pred višenamensko-hidroenergetskim sistemom Trebišnjica postavljen zadatak da pored povećanja energetske efektivnosti ostvari u operativnom radu i najefikasniju aktivnu odbranu od poplava grada Trebinja. U procesu upravljačke kibernetizacije Sistema na Trebišnjici (HET-a), čiji je cilj poboljšanje ukupne efektivnosti tog sistema, urađen je projekat ‘Upravljanje akumulacijama i hidroelektranama sistema Trebišnjice’. Važan deo tog projekta je matematički simulaciono-optimizacioni model upravljanja akumulacijama u periodu velikih voda koji daje predlog najpovoljnijeg upravljanja, po kriterijumu ostvarivanja najveće transformacije poplavnog talasa. Model omogućava određivanje i upravljački najpovoljnijih stanja u akumulacijama tokom godine, čime se optimizira i dugoročno upravljanje po vodoprivrednim i energetskim kriterijumima i ostvaruje najbolja zaštita grada Trebinja.   preuzmite pun tekst...

Metoda ‘Mabis’ kao podrška odlučivanju pri izboru ekološki prihvatljivih protoka

Autor: Knežević Božo, Đorđević Branislav Sažetak U članku se razmatra Metoda Abiotičkih i Biotičkih parametara i Indeksa Saprobnosti (skraćeno MABIS), kao podrška odlučivanju pri određivanju ‘ekološki prihvatljivih protoka’ (EPP) na deonicama reka sa modifikovanim vodnim režimima nizvodno od brana ili rečnih vodozahvata. Metoda (Knežević, 2010a) može se uspešno primenjivati u slučaju bolje izučenih vodotoka, kod kojih su sistematskim simultanim merenjima protoka i parametara kvaliteta u raznim hidrološkim uslovima, određivani ključni abiotički i biotički parametari reke kao ekosistema. U radu se prikazuje pristup analizi koja se zasniva na uspostavljanju višedimenzionalnih korelacionih veza tih parametara i indeksa saprobnosti, kao ključnog indikatora za ocenu kvaliteta reke kao ekosistema. Metoda MABIS je vrlo uspešno primenjena za određivanje kvalitativnih komponenti ekološki prihvatljivih protoka na reci Trebišnjici nizvodno od brana ‘Grančarevo’ i ‘Gorica’ u zoni grada Trebinja. Metoda MABIS se primenjuje simultano i komplementarno sa metodom GEP koja definiše kvantitativne parametre ekoloških protoka nizvodno od brana (Đorđević i Dašić, 2011b). Metoda GEP definiše kvanitativnu komponentu reke kao biotopa, dok metoda MABIS određuje neophodne uslove za opstanak i održanja biocenoza na reci sa modifikovanim vodnim režimom. Te dve metode razmatrane simultano pokazale su se kao pouzdan pristup pri određivanju ekološki prihvatljivog protoka na reci Trebišnjici nizvodno od Sistema HET-a.   preuzmite pun tekst...

Uticaj delimičnog prevođenja voda iz slivova Bune i Bregave u sliv Trebišnjice

Autor: Milanović Petar, Glišić Radmilo, Đorđević Branislav, Dašić Tinb, Sudar Nedeljko Sažetak Vodoprivredni ‘Hidrosistem Trebišnjica’, planiran kao sistem u etapnom razvoju, ušao je u završnu etapu izgradnjom Gornjih horizonta. Na taj način sistem postaje jedan od najvećih integralnih razvojnih projekata u ovom delu Evrope, sa brojnim ekonomsko-razvojnim, socijalnim, vodoprivrednim, energetskim, ekološkim, urbanim i drugim ciljevima. Pošto se sistem realizuje u jednom od najizraženijih karstnih područja Dinarida, jedno od centralnih pitanja koja su postavljena u fazi njegovog planiranja je pitanje hidroloških i ekoloških uticaja tog sistema na reke Bunu, Bunicu i Bregavu, ekološki veoma značajne pritoke reke Neretve. To pitanje je odavno fokusirano i u javnosti, sa zahtevom da se detaljno ispita uticaj sistema na vodne režime pomenutih vodotoka, posebno u periodu malih voda. U članku su, pored rezultata višegodišnjih istraživanja i analiza, prikazani ključni rezultati sudije iz 2009. (Energoprojekt Beograd i Zavod za vodoprivredu, Bijeljina). Nakon analize padavina, hidrogeoloških fenomena pravaca kretanja podzemnih voda i analiza hidroloških serija dnevnih protoka, urađeni su matematički modeli (klasa ARMA modela, homomorfne simulacije), koji pokazuju da se mogu uspostaviti vrlo pouzdane matematičke zavisnosti između dnevnih protoka na kontrolnim profilima na pomenute tri reke (tražena veličina), dnevnih padavina u pojedinim hidrogeološkim zonama i protoka u više uzastopnih prethodnih dana na pojedinim hidrološkim profilima. Vrlo visoki koeficijenti korelacije (0,96÷0,99) modeliranjem dobijenih i izmerenih vrednosti dnevnih protoka na pomenute tri reke pokazuju da se vrlo pouzdano može apriorno predvideti kakvi se hidrološki uticaji mogu očekivati nakon realizacije Gornjih horizonata (akumulacije, kanalske i tunelske derivacije). Zaključuje se da se velike i srednje vode smanjuju, jer se deo protoka akumuliše i usmerava prema već izgrađenom delu Hidrosistema Trebišnjica....

Realizacija razvoja vodoprivredne infrastrukture u skladu sa strategijom iz Prostornog plana Srbije

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Nakon 12 godina od usvajanja Prostornog plana Republike Srbije (PPS) Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine zatražilo je od eksperata koji su radili na sintezi tog planskog dokumenta da po svim segmentima plana načine kritičke analize koje bi ukazale da li su strateški razvojni pravci plana bile ispravno odabrani. Cilj te analize je da se dobije veoma važan podatak o strateškoj valjanosti planiranja, kako bi se na bazi tog važnog iskustva eventualno korigovali razvojni pravci, koji treba da budu obuhvaćeni novim planskim dokumentom o prostornom razvoju Srbije. U članku se razmatraju strateški pravci razvoja u oblasti voda iz PPS i daje se ocena ispravnosti tih strateških odluka na bazi iskustva tokom 12 godina realizacije (doduše, delom i u vrlo teškim uslovima izolacije zemlje i ekonomske krize). Generalna je ocena da je strategija bila ispravno odabrana, ali je ukazano i na neke uočene probleme koje treba korigovati u novom planskom dokumentu.   preuzmiute pun tekst...

Objektivno vrednovanje obnovljivih energija

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Autor je razvio novu metodiku za energetski objektivno vrednovanje svih vidova energije, posebno onih koji se tretiraju kao “obnovljive energije”. Metoda se zasniva na analizi i upoređivanju svih prihoda i rashoda primarne energije – od utroška energije za izradu uređaja za konverziju energije, do svih energetskih potrošnji u procesu njihove eksploatacije. Uvode se pokazatelji: vremena vraćanja uložene energije za izgradnju i održavanje energetskih izvora, indeks strateškog prioriteta izvora energije ili investicionih mera energetske racionalizacije. Takvi objektivni pokazatelji otkrivaju da brojne tzv. obnovljive energije u suštini nisu obnovljive, jer se za izradu takvih postrojenja utroši više primarne energije nego što se može da dobije tokom njihove eksploatacije. Razvijena metodika pokazuje da su hidroelektrane (posebno velike i srednje) jedini stvarno obnovljiv izvor energije. Važan zaključak je da se već sada praktično celokupni tehnički iskoristiv potencijal vodnih snaga našao u kategoriji ekonomski iskoristivog potencijala. Imajući u vidu ulogu hidroelektrana u pokrivanju vršne snage i energije u EES, postoji potreba povećavanja njihove instalisane snage, što nameće potrebu projektovanja fazne izgradnje HE, posebno u slučaju akumulacionih hidroelektrana. Veoma bitan je i zaključak da je neophodno da se za sve potencijalne hidroelektrane što pre uradi planska dokumentacija na nivou studija sistema i generalnih projekata, sa prethodnim studijama opravdanosti i prostornim planovima prostora posebnih namena. Samo tako celovito planski tretirani objekti, sa odgovarajućim odlukama o građenju biće prihvaćeni od strane EU u procesu pridruživanja Srbije toj evropskoj integraciji.   preuzmite pun tekst...

Analiza strukture vremenske serije potrošnje vode u Sarajevskom vodovodnom sistemu

Autor: Đorđević Branislav, Šaranović Milinko, Vujadinović Srđan Sažetak U radu je izvršena analiza strukture vremenske serije srednje mjesečne potrošnje vode (m3/s) u Sarajevskom vodovodnom sistemu za period 1972-1991. Detektovana je i izdvojena deterministička (trend i periodična) komponenta iz vremenske serije. Struktura stohastičke komponente vremenske serije je također istražena i ista aproksimirana odgovarajućim stohastičkim modelom.   preuzmite pun tekst...

Okvirni plan razvoja vodoprivrede Republike Srpske

Autor: Bratić Radivoje, Hrkalović Uroš, Đorđević Branislav, Čubrilo Slobodan, Stevanović Mihajlo, Blagojević Branislav Sažetak U Republici Srpskoj (RS) je upravo urađen Okvirni plan razvoja vodoprivrede Republike Srpske, kao prva faza izrade Strategije integralnog upravljanja vodama. U planu se detaljno razmatraju vodni i drugi potencijali RS, stanje vodoprivrede po svim granama, stanje organizacije i finansiranja sektora voda. Na osnovu analize postojećeg stanja po svim relevantnim komponentama, daju se strateške odrednice razvoja vodoprivrede, principi njene organizacije i budućeg finansiranja, načini uklapanja planiranih sistema u socijalno i ekološko okruženje. Iz te obimne studije u ovom radu se daje sažetak, kako bi se kroz razmjenu mišljenja u kompetentnom vodoprivrednom okruženju dobile sugestije za naredni vrlo značajan korak – izradu Strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske.   preuzmite pun tekst...

Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih organa

Autor: Popovska Cvetanka, Đorđević Branislav Sažetak Na reci Treski planira se brana i HE “Sv. Petka”, između dve postojeće akumulacije – “Kozjaka” i “Matke”, čime se upotpunjava kaskada akumulacija i hidroelektrana na toj reci. U radu se prikazuju rezultati modelskih istraživanja, kojima je proveravana hidraulička stabilnost svih objekata hidro-čvora i na osnovu kojih su date preporuke za poboljšanje tehničkog rešenja objekata za evakuaciju voda. Takođe, autori ukazuju na mogućnosti da se u tom veoma povoljnom profilu za izgradnju lučne brane realizuje i racionalnija izvedba postrojenja, ukoliko se iskoriste prednosti koje pruža lučna brana za evakuaciju velike vode preko središnjeg dela brane, i ako se uzvodna akumulacija “Kozjak” koristi u fazi građenja brane “Sv.Petka” za zaštitu od velikih voda i upravljanje protocima na reci Treski.   preuzmite pun tekst...

Kako ostvariti visoku pouzdanost regionalnog sistema vodosnabdevanja crnogorskog primorja?

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Članak predstavlja autorizovano izlaganje autora na Okruglom stolu “Vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja”, održanog u Podgorici 28.maja 2004. U radu autor razmatra probleme potrebne visoke obezbeđenosti regionalnog sistema, u svetlu nekih od razmatranih izvorišta. Zaključuje da kao potencijalno izvorište za regionalni sistem treba ozbiljno razmotriti Moraču u neposrednoj zoni njenog ušća u Skadarske jezero, jer bi time bili zadovoljeni visoki zahtevi obezbeđenosti isporuke vode.   preuzmite pun tekst...

Sociološki fenomeni bitni za uspeh projekata u oblasti voda

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Da bi integralni razvoji projekat u oblasti voda bio prihvaćen on mora pored uobičajenih stabilnosti koje se u projektu analitički dokazuju (hidrološka, hidraulička, geotehnička, konstrukcijska, ekonomska stabilnost) da bude i – sociološki i ekološki stabilan. Razmatraju se suštinski razlozi zbog kojih su čak i projekti sa izuzetnim performansama – osporavani i zaustavljani. Jedan od ključnih razloga je u tome što su svi ti integralni projekti, sa veoma širokom lepezom ciljeva, sasvim nepotrebno i vrlo štetno suženi samo na oblast voda – na vodoprivredne i hidroenergetske namene. Autor se zalaže da se načini korenit zaokret upravo u definisanju ciljne strukture i u definisanju namene i naziva projekta, kako bi svi ostali korisnici prostora već u samom početku u integralnom projektu sagledavali i svoje interesa. I što je vrlo bitno, da se već na samom početku vidi da su svi ciljevi ekološke zaštite i uređenja prostora potpuno ravnopravni učesnik u ciljnoj strukturi. Veliki razvojni projekat mora da nosi naziv u skladu sa ciljem najvišeg reda, npr. – “integralno korišćenje, zaštita i uređenje prostora / sliva …”, ili, “integralni razvojni projekat…”, a zatim se mora već na samom početku da podrobno definiše ciljna struktura tipa granatog stabla, u kojoj obavezno moraju biti ciljevi iz sledećih grupa: sociološki, privredno / razvojni, ekološki, saobraćajni, urbani, kulturološki, vodoprivredni, energetski. Daje se sažeti primer ciljne strukture za planirani sistem u Gornjem slivu Drine (nepotrebno suženo nazvan HE Buk Bijela). Ciljevi u oblasti voda se tretiraju ravnopravno sa svim ostalim ciljevima. Pri razmatranju projekta mora se po svih deset ključnih ekoloških faktora razmatrati i varijanta “ne raditi ništa” koja je najčešće sa veoma teškim...

Vrednovanje hidroenergetskih potencijala u poređenju sa drugim obnovljivim energijama

Autor: Đorđević Branislav Sažetak Prikazuje se nova metodika koju je razvio autor za vrednovanje hidroenergetskih potencijala, u okviru svih obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. Pokazuje se da će se u najskorijoj budućnosti najveći deo tehnički iskoristivog potencijala naći u kategoriji ekonomski iskoristivog potencijala. Postoji tendencija povećavanja instalisane snage hidroelektrana imajući u vidu njihovu ulogu u pokrivanju vršne snage i enegije u EES, što nameće potrebu projektovanja njihovog faznog razvoja. Uvode se pokazatelji vremena vraćanja uložene energije za izgradnju i održavanje energetskih izvora, indeks strateškog prioriteta izvora energije ili mere racionalnizacije. Pokazuje se neosporna prednost hidroenergije u odnosu na sve druge obnovljive izvore.   preuzmite pun tekst...

Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine

Autor: Đorđević Branislav, Grujović Nenad, Divac Dejan Sažetak Vodoprivredni sistem u slivu Drine biće jedan od prostorno i funkcionalno najsloženijih sistema u Evropi. Uspešno planiranje sistema i upravljanje gotovim sistemom mora se zasnivati na najsavremenijim kibernetskim metodama. Razmatraju se načini formalizacije ciljnih struktura, sa ciljem najvišeg reda koji se definiše kao “integralno uređenje, korišćenje i zaštita sliva reke Drine”, koji se zatim u vidu granatog stabla dekomponije na sve podrobnije ciljeve svih korisnika prostora. Kao posebno važan zaključak se ističe da se vodoprivredni i hidroenergetski ciljevi moraju tretirati sasvim ravnopravno sa ciljevima svih ostalih korisnika prostora. Nakon dekompozicije sistema prikazuju se osnovni tipovi preslikavanja u pojedinim delovima sistema. Razmatra se proces odlučivanja u svim fazama upravljanja, sa determinisanjem zadataka na nivou donošenje odluka i na tehničkom nivoa, na kome se obavlja modeliranje, estimacija i valorizacija/optimizacija upravljanja, kao priprema za proces donošenja odluka. Donosilac odluke mora da bude iterativno uključen u proces odlučivanja, kako bi na bazi novih saznanja o rezultatima optimizacije mogao da zahteva izmenu kriterijuma i preferencija, pri višekriterijumskom vrednovanju varijanti i upravljačkih odluka. Razmatraju se zadaci optimizacije, pri čemu se posebno analiziraju kriterijumi koji su najupotrebljiviji u procesu planiranja i eksploatacije sistema u slivu Drine. Analizira se i uloga spoljnih estimatora, i prikazuje poboljšanje upravljanja kao rezultat dobijanja prognoze realizacije ulaznih vektora u sistemu.   preuzmite pun tekst...

Razvojne projekte na slivu Drine uskladiti sa zahtevima očuvanja životne sredine

Autor: Đorđević Branislav, Dašić Tina Sažetak Realizacija novih objekata u slivu Drine zavisiće od uspešnosti njihovog uklapanja u socijalno i ekološko okruženje. U radu se razmatraju tendencije koje utiču na vrednovanje i prihvatanje hidrotehničkih objekata: sve veći prioritet imaju kriterijumi ekološke valjanosti, prednost se daje obnovljivim resursima, nužnost uključivanja svih korisnika prostora u ciljnu strukturu znatno podrobnija razrada projekta uklapanja objekta u okruženje nego što je do sada bila praksa, edukacija javnosti o realnom stanju u oblasti voda i energije, itd. Razmatraju se rešenja na pojedinim delovima toka Drine i njenog sliva i analiziraju se mogućnosti skladnog uklapanja objekata u okruženje. Daje se ocena i preporuka koja rešenja treba odbaciti upravo sa tog stanovišta. Zaključuje se da integralni projekat uređenja sliva Drine treba da bude prioritetni razvojni projekat Srbije i Crne Gore, “lokomotiva razvoja” čitave države.   preuzmite pun tekst...

Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine

Autor: Divac Dejan, Grujović Nenad, Đorđević Branislav   Sažetak Značajan vodni potencijal sliva reke Drine nije u dovoljnoj meri iskorišćen Veoma važan korak u integralnom upravljanju vodama na slivu reke Drine jeste uvođenje distribuiranog sistema za podršku upravljanju, kao informatičke tehničke i ekspertske podrške odlučivanju. U radu je prikazana koncepcija savremenog i složenog distributivnog hidroinformacionog sistema, koji obuhvata akviziciju, obradu i arhiviranju podataka, kao i softver koja objedinjuje sve delove sistema. Centralni deo softvera je matematički model sistema i procesa, sa ciljem da korisniku pruži relevantne informacije koje su potrebne za donošenje ekspertske odluke o daljem razvoju i unapređenju sistema ili adekvatnom upravljanju u realnom vremenu. preuzmite pun...

Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL)

Autor: Dašić Tina, Đorđević Branislav Sažetak U radu je prikazana nova metodologija za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema, koja pored pouzdanosti mehaničkih karakteristika elemenata, uzima u obzir i pouzdanost zadovoljenja hidrauličkih parametara sistema. Ova metodologija iskorišćena je za formiranje modela NETREL, koji omogućava određivanje pouzdanosti sistema različitih konfiguracija i nivoa složenosti, sa različitim ograničenjima u pogledu hidrauličkih parametara sistema i njihovih vrednosti. Model je analiziran na primerima vodovodnih sistema.   preuzmite pun...

Tendencije u strateskom planiranju – povodom usvajanja vodoprivredne osnove Republike Srbije

Autor: dr BRANISLAV V. ĐORĐEVIĆ Sažetak Povodom zvaničnog usvajanja Vodoprivredne osnove Srbije (marta 2002) razmatraju se tendencije u strateškom planiranju u svetu. Nakon ‘krize planiranja’, koja je bila uočljiva tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, u vreme neoliberalizma i deregulacije, nastupio je period obnove legaliteta strateških planiranja u razvijenim zemljama, i jačanja njihove razvojne i integrativne uloge, na nešto izmenjenim osnovama. Strateško planiranje se u Evropskoj uniji (EU) podiže na transnacionalni nivo i postaje jedan od snažnih regulatora integrativnih procesa. U tom kontekstu se razmatraju dalji pravci razvoja strateškog planiranja u oblasti voda. Rad je argumentovan odgovor autora na pokušaje, u nekim sredinama, da se umanji značaj nacionalnih strateških planskih dokumenata u oblasti voda i uređenja prostora. preuzmite pun...