Metoda ‘Mabis’ kao podrška odlučivanju pri izboru ekološki prihvatljivih protoka

Autor: Knežević Božo, Đorđević Branislav

Sažetak

U članku se razmatra Metoda Abiotičkih i Biotičkih parametara i Indeksa Saprobnosti (skraćeno MABIS), kao podrška odlučivanju pri određivanju ‘ekološki prihvatljivih protoka’ (EPP) na deonicama reka sa modifikovanim vodnim režimima nizvodno od brana ili rečnih vodozahvata. Metoda (Knežević, 2010a) može se uspešno primenjivati u slučaju bolje izučenih vodotoka, kod kojih su sistematskim simultanim merenjima protoka i parametara kvaliteta u raznim hidrološkim uslovima, određivani ključni abiotički i biotički parametari reke kao ekosistema. U radu se prikazuje pristup analizi koja se zasniva na uspostavljanju višedimenzionalnih korelacionih veza tih parametara i indeksa saprobnosti, kao ključnog indikatora za ocenu kvaliteta reke kao ekosistema. Metoda MABIS je vrlo uspešno primenjena za određivanje kvalitativnih komponenti ekološki prihvatljivih protoka na reci Trebišnjici nizvodno od brana ‘Grančarevo’ i ‘Gorica’ u zoni grada Trebinja. Metoda MABIS se primenjuje simultano i komplementarno sa metodom GEP koja definiše kvantitativne parametre ekoloških protoka nizvodno od brana (Đorđević i Dašić, 2011b). Metoda GEP definiše kvanitativnu komponentu reke kao biotopa, dok metoda MABIS određuje neophodne uslove za opstanak i održanja biocenoza na reci sa modifikovanim vodnim režimom. Te dve metode razmatrane simultano pokazale su se kao pouzdan pristup pri određivanju ekološki prihvatljivog protoka na reci Trebišnjici nizvodno od Sistema HET-a.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.