Numeričko upoređivanje konceptualno različitih modela protoka i transporta u poroznoj sredini

Autor: Samardžioska Todorka, Popov Viktor

Sažetak

u poroznim sredinama podstakao je razvoj čitavog niza različitih numeričkih modela koji služe za prognozu tih fenomena. U ovom članku je izvršeno upoređivanje tri različita modela za izučavanje tečenja podzemnih voda i transport zagađujućih efluenata: model ekvivalentnog kontinuuma (EC), model dvojne poroznosti (DP) i nehomogeni model (NM) sa diskretnim pukotinama. Mada je jasno da se ta tri modela baziraju na sasvim Različitim predpostavkama u pogledu njihove validnosti, u dostupnoj literaturi do sada nije vršeno uporedno istraživanje u kakvim okolnostima dva od njih ili sva tri – daju slične rezultate. Autori su koristili metodu graničnih elemenata sa dvojnim reciprocitetom, šemu sa multidomenom, i podrobno objasnili njenu implementaciju pri rešavanju ovog složenog zadatka. Takva numerička šema je prvi put korišćena u modelima sa dvojnom poroznošću. Pokazala je zadovoljavajuću tačnost i veliku fleksibilnost u pripremama modela, posebno u slučaju nehomogenih mreža sa diskretnim pukotinama.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.