Multilevel osmatranje kvaliteta podzemne vode u tradicionalnim osmatračkim objektima sa dugačkim filterom

Autor: Kaluđerović Dragan, Britt Sandy

Sažetak

Za osmatranje kvaliteta podzemne vode danas se kod nas najviše koriste bušotine sa dugačkim filterom. Osmatranje kvaliteta (a i nivoa podzemne vode) po vertikali je veoma retko i uglavnom se svodi na tri pijezomtera koji imaju otvore, filtarske, na raznim dubinama. Takođe, sam način uzorkovanja iz objekata sa dugačkim filtrom, a to je ispiranje 3-5 zapremina objekta pa onda uzimanje uzorka, omogućava dobijanje samo jedne vrednosti koncentracije. Kao što je poznato telo zagađenja je 3D telo sa varijacijama koncentracija i po horizontalnom i po vertikalnom pravcu i sa tim jednim podatkom ne može se odrediti prostorni raspored koncentracija zagađenja. U novije vreme razvija se tehnika pasivnog uzorkovanja vode koja se zasniva na istraživanjima koja pokazuju da voda iz izdani i voda iz filtarskog dela objekta imaju iste karakteristike, tj. da se voda iz filtarskog dela bušotine ispira sa vodom iz izdani. Uz upotrebu inhibitora vertikalnog kretanja vode u filtarskom delu pasivnim uzorkovanjem može se dobiti promena koncentracija po vertikali i iz bušotina sa dugačkim filterom.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.