Hidraulički proračun naturalno uređenih rečnih tokova

Autor: Komatina Dejan

Sažetak

U radu je izložen postupak proračuna linije nivoa naturalno uređenih vodotoka. Proračun se obavlja primenom energetske jednačine u kojoj se koristi koeficijent trenja Darcy-Weisbacha. U prethodnom radu autora [1] je zaključeno da primena ovog koeficijenta ima opravdanja u slučaju naturalno regulisanih reka. U istom članku je opisan postupak proračuna koeficijenta Darcy-Weisbacha za razne stepene hrapavosti rečnog dna i tipove vegetacije u koritu. Posebna pažnja u ovom radu je posvećena proračunu otpora pri tečenju velikih voda, odnosno modeliranju dopunskog otpora koji se javlja kao posledica hidrodinamičke interakcije glavnog korita i inundacije. Postupak proračuna je ilustrovan brojnim primerom u kome je dato poređenje sa rezultatima dobijenim primenom standardnog linijskog modela.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.