Ekstremne hidrološke situacije na reci Dunav

Autor: Bartoš-Divac Vladislava, Babić-Mladenović Marina

Sažetak

Objekti za zaštitu od velikih voda duž srpskog sektora Dunava dimenzionisani su na veliku vodu stogodišnjeg povratnog perioda. Stoga pojava poplavnog talasa sa maksimalnim proticajem koji odgovara ili je veći od merodavne velike vode predstavlja ekstremnu situaciju. Ekstremni talas velike vode na sektorima Dunava u Srbiji nizvodno od velikih pritoka može nastati samo usled istovremene pojave talasa velikih voda na Dunavu i jednoj ili više pritoka. U ovom radu su prikazani rezultati analize mogućih uslova nastanka ekstremnih situacija na Dunavu. Ispitane su različite kombinacije talasa velikih voda karakterističnih verovatnoća pojave na glavnom toku Dunava, Tisi i Savi. Na kraju je data ocena statističke značajnosti računskih hidrograma velikih voda na profilu Veliko Gradište, odnosno na donjem toku Dunava kroz Srbiju.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.