Vodoprtvedna osnova Crne Gore sa aspekta korišćenja hidropotencuala

Autor: Milovanović Miodrag, Melentijević Mirko, Divac Dejan

Sažetak

Vodoprivredna osnova Republike Crne Gore je osnovni planski akt ove Republike u vezi voda. U okviru Vodoprivredne osnove razmotrene su sve vodoprivredne oblasti i grane i kompleksno sagledani svi aspekti korišćenja voda, zaštite voda i odbrane od štetnog dejstva voda. Hidroenergetici, kao jednom od najvažnijih vidova korišćenja voda u Crnoj Gori, u Vodoprivrednoj osnovi posvećena je posebna pažnja. Definisani su vodni potencijali u svetlu novih hidroloških obrada, obrađeno je postojeće stanje iskorišćenosti vodnih potencijala i razmotren veliki broj novih rešenja, grupisan u dve osnovne varijante: na osnovu ranije obrađenih dokumentacija, pre svega aktuelnih rešenja Elektroprivrede Crne Gore (Varijanta 1), ali i novih sagledavanja tokom izrade Vodoprivredne osnove (Varijanta 2). Zatim je izvršeno višekriterijumsko rangiranje ovih rešenja (po krupnijim slivovima) i date su preporuke za realizaciju.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.