Vodno-soni režim zemljišta u navodnjavanju sa aspekta problema zaslanjivanja u Surčinskom donjem polju

Autor: Dragović Svetimir, Božić Mile, Stević Dragiša, Rudić Dragan, Vasić Gradimir

Sažetak

Korišćenje vodnih resursa u poljoprivredi primenom navodnjavanja, u cilju povećanja prinosa i stabilizacije proizvodnje hrane, strateški je cilj poljoprivrednih proizvođača i društva u celini. Pri tom, mora se voditi računa o zaštiti i očuvanja zemljišta i životne sredine, jer se sve više koristi voda neodgovarajućeg kvaliteta, slabije ili jače mineralizovana, ili otpadne vode iz različitih izvora, U tom cilju, izvršena su ispitivanja vodno- sonog režima na oglednom punktu na površinama sistema za navodnjavanje “Donje Polje” poljoprivrednog gazdinstva “7.juli” Jakovo, PKB Korporacija AD Tip zemljišta na kojem su vršena ispitivanja je ritska crnica karbonatna. Po mehaničkom sastavu u humusnom horizontu je glina sa preko 40% koloidne gline blago kisele do neutralne reakcije, sa 3,5-5% humusa. Količina i raspored padavina u 2005 godini bila je na nivou prosečnih, pa je bilo potrebno tri puta zalivati lucerku, kada je dato ukupno 100 mm vode. Godina 2006 je bila sa visokim padavinama u periodu vegetacije, te nije bilo potrebe za navodnjavanjem. Na oglednoj parceli gajena je lucerka. Nivo podzemne vode u većem delu vegetacionog perioda bio je visok u obe godine ispitivanja, a u pojedinim periodima dostizao je do blizu površine.Kvalitet podzemne vode je povoljan, te bez obzira na visok nivo, nije uticala na povećanje saliniteta. Vrednosti električnog konduktiviteta (ECe) povećane su u površinskom sloju u odnosu na dublje slojeve i iznose 0,08% u sloju 0-20 cm i 0,06% u sloju 20-40 cm. Kvalitet vode za navodnjavanje po US salinity laboratory pripada klasi C3S1, sa dosta visokim vrednostima ECw, od 900 do 1700 (S/cm.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.