Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke

Autor: Miletić Rade K., Mitić Nevena V., Nikolić Radomirka R.

Sažetak

Navodnjavanje se direktno odražavalo na stanje sadržaja ukupne vode u lišću jabuke. Prosečno najveći sadržaj ukupne vode bio je u 700 časova u navodnjavanim varijantama (62,2-64,7%), manji u 21:00 časova (60,8-63,0%), a najmanji u 14:00 časova (57,1-59,0%). Najveći sadržaj ukupne vode u lišću u 7:00 i 21:00 čas utvrđen je petog, a u 14:00 časova četvrtog dana nakon navodnjavanja. Sadržaj ukupne vode u lišću se izjednačio sa početnim stanjem u 7:00 časova u zavisnosti od norme 10., 11., i 12. dana nakon navodnjavanja. U 14:00 ovo vreme je bilo kraće( 7., 8., 9.), a u 21:00 čas (9., 11., 12.). Tokom sprovođenja ogleda na kontrolnoj varijanti sadržaj ukupne vode se konstantno smanjivao. Prosečno u 7:00 časova sadržaj je bio manji za 4,1-6,6% u 14:00 časova 1,9-3,8% i u 21:00 čas 4,1-6,3%. Apsolutno najveće razlike u zavisnosti od doba dana su 6,6-9,4%, 3,4-5,1% i 5,9-8,2%. Linija trenda sadržaja ukupne vode u svim varijantama i terminima uzorkovanja je pokazivala negativnu tendenciju izuzev u 7:00 časova u trećoj varijanti (b=0,04%). Između temperatura vazduha i sadržaja ukupne vode u 7:00 časova u navodnjavanim varijantama utvrđena je negativna a na kontroli pozitivna kiorelacija. U 14:00 kada su temperature bile najveće u svim varijantama utvrđena je pozitivna korelacija, a u 21:00 negativna osim na kontroli. Nasuprot tome, između sadržaja ukupne vode i relativne vlažnosti vazduha u 7:00 časova utvrđene su pozitivne korelacije osim na kontroli, a u 14:00 i 21:00 čas negativne.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.