Uporedna analiza kvaliteta vode Krivaje na profilima Mali Iđoš i Srbobran sa aspekta zagađenja nutrijentima

Autor: Aćimović Sonja, Leleš Branislav

Sažetak

Analizom koncentracija nutrijenata u vodotoku Krivaja na profilima Mali Iđoš i Srbobran u periodu 2001­2009. godina, utvrđeno je da je po prosečnom sadržaju amonijum jona voda profila Mali Iđoš van klase, a profila Srbobran u III/IV klasi, pri čemu su koncentracije na profilu Mali Iđoš bile konstantno više (do 79%). Po prosečnim vrednostima nitrita voda oba profila svrstana je u III/IV klasu. Sadržaj nitrita je bio viši na profilu Mali Iđoš (do 77%) izuzev 2007. godine, kada je za 31% bio viši na profilu Srbobran. Prema prosečnom sadržaju nitrata voda na oba profila pripada I/II klasi, a sadržaj nitrata je sve vreme bio viši na profilu Srbobran (do 131%). Kod svih azotnih parametara utvrđena je statistički značajna razlika u koncentracijama na dva profila na nivou značajnosti α = 0,01. Koncentracije ortofosfata i ukupnog fosfora bile su više na profilu Srbobran (do 118%, odnosno do 91%) osim u 2002. godini, kada su za 21% bile vise na profilu Mali Iđoš. Za fosforne parametre nije utvrđena statistički značajna razlika u koncentracijama na dva profila na nivou značajnosti α = 0,01, ali su se koncentracije sve vreme kretale iznad granice preporučenih vrednosti, stvarajući time uslove za pojavu eutrofikacije.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.