Stanje erozije u slivu Grliške reke pre i posle formiranja akumulacije “Grlište”

Autor: Stefanović Tomislav, Bilibajkić Svetlana, Braunović Sonja, Nikić Zoran

Sažetak

U radu su analizirane promene stanja erozionih procesa i produkcije nanosa u slivu Grliške reke nastale nakon izgradnje brane i izvođenja antierozionih radova u slivu i koritu. Stanje erozionih procesa i proračunata produkcija nanosa (2006. god) upoređeni su sa odgovarajućim veličinama iz perioda izrade projekta (1987. god). Stanje erozije prikazano je prema klasifikaciji Gavrilovića, a proračun produkcije nanosa, iz dela sliva Grliške reke koji gravitira akumulaciji (Grlište(, urađen je po metodi S. Gavrilovića.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.