Seizmičnost pobuđena akumulacijama

Autor: Božović Aleksandar

Sažetak

Seizmičke pojave pridružene punjenju akumulacija beleže se i proučavaju od 30-tih godina prošlog veka i bile su predmet kontroverznih rasprava. Naime uzročna veza između efekata usporavanja novih akumulacija i pratećih seizmičkih pojava tumačena je ili osporavana na razne načine. Međutim, opažanjem pratećih seizmičkih pojava tokom i posle punjenja novih akumulacija (preko stotinu prihvaćenih slučajeva) došlo se do ubedljivih tumačenja ove pojave i zaključaka o njihovoj prirodi. Preovlađuje mišljenje da je pobuđena seizmičnost odgovor već kritično napregnutih postojećih raseda na dodatno opterećenje i propagaciju pornih pritisaka koji nastaju tokom punjenja akumulacije i posle toga. Pa je stoga potrebno uzimati u obzir mogućnost pojave pobuđene seizmičnosti prilikom projektovanja svake visoke brane. U ovom radu je izložena fenomenologija pobuđene seizmičnosti i procena rizika koji mogu nastati usled njene pojave, kao i prikaz karakterističnih slučajeva.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.