Razvoj matematičkog modela za propagaciju poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava

Autor: Kolarov Vasiljka, Babić-Mladenović Marina

Sažetak

Hidrodinamički model propagacije poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava (od granice sa Mađarskom na km 1433 do Smedereva na km 1116) razvijen je primenom MIKE11 programskog paketa, u okviru naučnog projekta ‘Razvoj matematičkog modela za propagaciju poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava’, koji su finansirali Ministarstvo nauke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Modelom se simulira neustaljeno tečenje velikih voda. Korito za veliku vodu je modelirano kao više paralelnih tokova (rečno korito i tokovi po inundacijama). Za pripremu modela je korišćeno preko 300 poprečnih profila rečnog korita na rastojanju od oko 1 km (snimljeni 2004. godine), dok su poprečni profili inundacija definisani na osnovu topografskih karata razmere 1:25000. Model je kalibrisan na osnovu podataka o nivoima vode i protocima zabeleženim tokom 2006. godine, a verifikovan na osnovu podataka iz 2005. godine. U ovom radu je dat detaljan opis postavke modela, rezultati kalibracije i verifikacije, neki rezultati simulacije ekstremnih hidroloških situacija, kao i preporuke za dalje korišćenje modela.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.