Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji

Autor: Martinović-Vitanović Vesna, Ristić Nataša, Ostojić Snežana, Raković Maja, Kalafatić Vladimir

Sažetak

Tokom marta 2007. godine obavljena su prva istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji. Ispitivanja su obuhvatila kvalitativnu, kvantitativnu i saprobiološku analizu zajednica makrozoobentosa, fizičko-hemijsku analizu sedimenata i određivanje koncentracije hlorofila, a kao i analizu trofičnog statusa. Uzorci su sakupljeni sa osamnaest lokaliteta, raspoređenih duž obale u litoralu i iz dubljih zona jezera. U okviru faune dna, zabeleženo je devet faunističkih grupa sa ukupno dvadeset taksona. Procenjivan je kvalitet vode Srebrnog jezera sa stanovišta trofije i saprobnosti. Stupanj trofije Srebrnog jezera je u oblasti gornje granice mezo- na prelazu u eutrofiju i u granicama eutrofnog statusa. Izračunate vrednosti saprobnog indeksa S po metodi Pantle-Bucka, primenom saprobnog sistema bioindikatorskih vrsta makrozoobentosa, bile su u opsegu od S=2,81 do S=3,60. Procenjeni kvalitet vode bio je u granicama III i na prelazu IV-III klasu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.