Proračun infiltracije vode u nezasićeno zemljište

Autor: Đukić Vesna

Sažetak

Predmet ovog rada je modeliranje procesa infiltracije vode kroz zemljište primenom Ričardsove jednačine za slučaj kretanja vode samo u jednom vertikalnom, pravcu. Primenom Ričardsove jednačine dobijaju se najrealnije procene veličine infiltracije, jer se primenom ove jednačine infiltracija određuje vodeći računa o fizičkim zakonima koji utiču na nju. Primenjeni model infiltracije sadrži parametre koji odražavaju fizičku prirodu samog procesa i koji mogu biti merljivi. S obzirom da uspešna simulacija oticaja u velikoj meri zavisi od tačnosti predviđanja zapremine infiltrirane vode u zemljište, pomoću ovog modela analizirani su uslovi za pojavu površinskog oticaja. Validnost modela je pokazana na primeru smeđeg skeletoidnog zemljišta na škriljcima u mestu Rebelj, u blizini Valjeva.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.