Primena standardizovanog indeksa padavina za određivanje pojava suficita i deficita vode na području Surčinskog donjeg polja

Autor: Stričević Ružica, Đurović Nevenka, Pivić Radmila

Sažetak

Surčinsko donje polje ima veliki značaj sa aspekta poljoprivrede i vodosnabdevanja. Na njemu se javljaju mnogi problemi vezani za vode i zemljište. U cilju boljeg planiranja razvoja melioracija kao i redovnog održavanja potrebno je sa više aspekata analizirati učestalost sušnog perioda, intenzitet suše, uticaj suše na smanjenje prinosa. Cilj ovoga rada je da se primenom metoda nizova, standardizovanog indeksa padavina (SPI) i indeksa suše (RDI) utvrdi intenzitet i učestalost suše na Surčinskom donjem polju. Primenom teorije nizova utvrđeno je da je trajanje suše veoma kratkotrajno (1 do 2 sezone) a kumulativni deficit iznosi 130 mm za vegetacioni period, i 82 i 63 mm za vanvegetacioni period. Na osnovu dobijenih rezultata nije bilo osnove za određivanje intenziteta suše. Standardizovani indeks padavina jasnije pokazuje cikličnost kišnog odnosno sušnog perioda. Suša se javlja samo u toku 7 vegetacionih sezona od 55 analiziranih a jaka suša samo 5 puta i to veoma neregularno. U van-vegetacionom periodu suša se javila 8 puta, a jaka suša 3 puta. Dobijeni rezultati ukazuju da se javljaju i veoma prevlažene godine. U vegetacionom periodu osmotrene su 4 vrlo vlažne sezone, a u vanvegetacionom čak 11 vlažnih sezona od kojih 3 veoma vlažne. Ako se analiziraju sve osmotrene godine, može se primetiti da ima više vlažnih od sušnih godina i u vegetacionom i u vanvegetacionom periodu. Rezultati dobijeni primenom RD indeksa jasno ukazuju da postoji značajna veza između padavina i potencijalne evapotranspiracije jer se trendovi podudaraju sa standardizovanim indeksom padavina. Veći broj kišnih perioda ukazuje da održavanje drenažnih kanala ima prioritetan značaj u melioracijama, dok izgradnja sistema za navodnjavanje za ratarske useve mora da bude opravdana ekonomskom analizom.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.