Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana (peti deo – prelivi sa stepenastim brzotokom)

Autor: Erčić Živodar

Sažetak

U petom delu rada se prikazuju hidrauličke karakteristike preliva sa stepenastim brzotokom. Opisana je osnovna strujna slika u skokovitom i klizećem vodnom režimu i prikazane su empirijske jednačine za određivanje tipa strujanja i proračun odgovarajuće visine stepenica i visine bočnih zidova brzotoka. Postupak za određivanje količine rasute energije u brzotoku, zaštite od kavitacionih oštećenja betona i dimenzija objekta za rasipanje preostale kinetičke energije vodnog toka biće prikazan u sledećem, šestom, delu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.