Otpori trenja u naturalno uređenim rečnim tokovima

Autor: dr Dejan Komatina

Sažetak

Predmet rada je proračun otpora trenja u naturalno uredenim vodotocima, koje odlikuje značajna neuniformnost morfoloških karakteristika, kao i karakteristika nanosa i vegetacije u rečnom koritu. Prikazani postupak proračuna se zasniva na primeni koeficijenta trenja Darcy-Weisbacha i omogućava definisanje otpora trenja u slučaju rečnog dna sačinjenog od peska šljunka, kamena ili kamenih gromada, kao i u slučaju korita obraslog travnatim pokrivačem, odnosno visokom vegetacijom (drvećem i visokim žbunjem). Prednost izloženog postupka je mogućnost proračuna otpora trenja na osnovu parametara koje je na terenu moguće izmeriti (krupnoće nanosa, visine travnatog pokrivača, prosečnog prečnika stabala u inundaciji i rastojanja izmedu njih, itd), što je veoma značajno obzirom da su predmet naturalnog uređenja pretežno mali vodotoci, za koje najčešće ne postoje rezultati snimanja nivoa vode, koji bi poslužili za kalibraciju modela otpora trenja.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.