Numeričko modeliranje brzotoka u krivini

Autor: Budinski Ljubomir, Savić Ljubodrag

Sažetak

Prikazan je ravanski (2D) numerički model nejednolikog ustaljenog tečenja u brzotoku sa horizontalnom krivinom trase korita. Primenjene su metode McCormack i MUSCL, poboljšane sa TVD članom. Dobijeni rezultati numeričkih modela su upoređeni sa eksperimentalnim rezultatima.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.