Nova metoda za proračun uslovnih verovatnoća pojave katastrofalnih poplava i suša u istoj kalendarskoj godini

Autor: Prohaska Stevan, Ilić Aleksandra, Blagojević Borislava

Sažetak

Osnovna preokupacija ovoga rada je razvoj nove metode za proračun uslovnih verovatnoća pojave ekstremnih hidroloških situacija (katastrofalnih poplava i suša) na prirodnim vodotocima. Naime, sa vodoprivrednog aspekta veoma je značajno poznavanje verovatnoće da će se ekstremne hidrološke situacije, kakve su katastrofalne poplave i suše, pojaviti na istom lokalitetu. Suština ove metode je da se na osnovu raspoloživih serija maksimalnih i minimalnih godišnjih protoka definišu koincidencije pojave ovih događaja u istoj kalendarskoj godini, da se na istom korelacionom polju identifikuju izuzetni ekstremi (outlieri – gornji i donji) i da se na osnovu njih i formiranog dvodimenzionalnog zakona raspodele koincidencije odrede verovatnoće prevazilaženja definisanih identifikovanih konstelacija gornjeg i donjeg ekstrema. Za identifikaciju navedenih izuzetaka (outliera) korišćen je Pilot i Harvey test. Razrađena nova metoda je korišćena za identifikaciju ekstremnih hidroloških situacija na celoj teritoriji Republike Srbije. Praktična procedura primene nove metode za definisanje uslovne verovatnoće pojave apsolutno minimalnog i maksimalnog protoka u istoj kalendarskoj godini data je za slučaj reke Raške u profilu vodomerne stanice Raška.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.