Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima

Autor: Prohaska Stevan, Ilić Aleksandra

Sažetak

Procena statističke značajnosti budućih poplava u veoma složenim hidrološkim uslovima formiranja talasa velikih voda glavne reke na ušćima začajnih pritoka, kao i izbor merodavnih hidroloških parametara za dimenzionisanje objekata za zaštitu od poplava u tim područjima, predstavlja jedan od prioritetnih zadataka savremene hidrološke nauke. Do sada primenjivani klasičan pristup jednodimenzionalne ocene verovatnoće prevazilaženja, u situaciji kada se poplave na dva ili više vodotoka ne javljaju istovremeno, ne daje zadovoljavajuće rezultate u oceni rizika od poplava. Neophodna je razrada takve procedure koja će verovatnoću poplavnog talasa na nizvodnom području definisati u višedimenzionalnom prostoru verovatnoća pojave poplavnih talasa na ulaznim profilima glavne reke i pritoka. Drugim rečima neophodno je rešiti pitanje višestruke koincidencije formiranja poplava na složenom rečnom sistemu. Predmet istraživanja je praktično rešenje ovog problema. U konkretnom slučaju definisana je procedura za formiranje višestrukih zavisnosti verovatnoća pojave poplavnih talasa na glavnoj reci i nekoliko pritoka, odnosno dato je praktično rešenje za određivanja višestruke koincidencije poplavnih talasa na Dunavu i njegovim glavnim pritokama Tisi i Savi. U ovoj fazi razvoja matematičkog modela kao reprezentativni parametar za ocenu značajnosti poplavnog talasa usvojena je zapremina. U radu su ilustrovani praktični primeri uspostavljenih zavisnosti parcijalnih i višestrukih koincidencija poplavnih talasa na Dunavu, Tisi i Savi.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.